Plik JPK_V7M i JPK_V7K
UWAGA! Możliwość generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K będzie dostępna od 01-11-2020 (w październiku za miesiąc wrzesień nadal obowiązuje plik JPK_VAT).

Od 01-11-2020 nasz serwis oferuje możliwość wygenerowania pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K w aktualnie obowiązującej wersji 1. Pliki JPK V7 można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - po zalogowaniu się na tej stronie należy w polu - Typ raportu - wybrać opcję - JPK_V7M lub JPK_V7K. Następnie należy wybrać zakres czasu jakiego ma dotyczyć generowany plik JPK oraz należy wpisać NIP sprzedawcy. Następnie należy kliknąć przycisk - Generuj raport - następnie należy kliknąć przycisk - Pobierz - aby pobrać wygenerowany plik JPK V7M (prosimy zerknąć na zrzut ekranu w dolnej części strony).

Założenia pliku JPK_V7
Wyróżnikiem kwalifikującym dokumenty do danego okresu raportowego jest ich data wystawienia lub data sprzedaży (właściwą datę wpisuje użytkownik). Struktura plików JPK V7 zakłada przygotowanie jednego pliku JPK w walucie PLN. Jeśli w okresie raportowym występują dokumenty w walucie obcej, wówczas są one przeliczone na walutę PLN. Sposób przeliczania wartości dokumentów został opisany w osobnym artykule - przeliczanie walut. Przyjęte założenia wynikają ze specyfikacji struktury pliku JPK V7 oraz uwzględniają odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK V7 - dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów oraz z naszego serwera:
Ogólny opis struktury pliku JKP_V7
 • Naglowek - typ (JKP_V7M), jego wersję (1), cel (złożenie, korekta), okres od-do;
 • Podmiot1 - dane podatnika (np. NIP, pełna nazwa lub imię, nazwisko, data urodzenia);
 • Deklaracja - dotyczy tylko JPK_V7M;
 • SprzedazWiersz - wykaz faktur i ich podstawowe dane (sprzedawca, nabywca, wartość);
 • SprzedazCtrl - sumy kontrolne faktur (ilość i kwota brutto);
 • ZakupWiersz - pozycje faktur(nr faktury, nazwa towaru, ilość , jednostka miary, cena, wartość, stawka VAT, kwota VAT;
 • ZakupWierszCtrl - sumy kontrolne wierszy faktur zakupu (ilość i suma wartości netto).
Sekcja Naglowek
 • KodFormularza: wersjaSchemy="1-0" kodSystemowy="JPK_V7M (1) lub JPK_V7K (1)";
 • WariantFormularza; 1 wersja pliku;
 • DataWytworzeniaJPK: data i czas generowania, np. 2018-02-28T15:30:00.Z;
 • NazwaSystemu; pole pomijane;
 • CelZlozenia: 1-złozenie, 2-korekta;
 • KodUrzedu: kod urzędu skarbowego np. 291;
 • Rok, Miesiac - rok i miesiąc, za który składana jest deklaracja;
 • KodFormularzaDekl - kodSystemowy="VAT-7 (21)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E";
Sekcja Podmiot1
 • OsobaNiefizyczna - wymagane pola NIP, PelnaNazwa, Email, Telefon;
 • OsobaFizyczna - wymagane pola NIP, ImiePierwsze, Nazwisko, DataUrodzenia, Email, Telefon;
Numer NIP wpisuje użytkownik w polu NIP sprzedawcy (należy wpisać numer NIP sprzedawcy jaki widnieje na dokumentach sprzedażowych zapisanych w systemie - dla dokumentów kosztowych, system automatycznie zamieni podany numer NIP sprzedawcy z numerem NIP nabywcy);

Sekcja Deklaracja
 • PozycjeSzczegolowe - niezbędne pola do obliczenia podatku VAT;
 • Pouczenia - „1” o odpowiedzialności karnej oraz obowiązku wpłaty VAT;
Sekcja SprzedazWiersz (faktury i dokumenty sprzedaży)
Sekcja SprzedazCtrl
 • LiczbaWierszySprzedazy - np. 10;
 • PodatekNalezny - kwota podatku należnego VAT wyliczana ze wzoru PN = K_16 + K_18 + K_20 + K_24 + K_26 + K_28+ K_32 + K_33 + K_34 - K_35 - K_36
Sekcja ZakupWiersz (faktury i dokumenty zakupu)
Sekcja ZakupCtrl
 • LiczbaWierszyZakupow - np. 12;
 • PodatekNaliczony - kwota podatku naliczonego VAT PN = K_41 + K_43 + K_44 + K_45 + K_46 + K_47;
Uwaga
Wygenerowane raporty księgowe są poglądowe i przedstawiają informacje finansowe na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, nie możemy zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może nanieść niezbędne korekty.