Nasz serwis oferuje możliwość obsługi magazynu oraz łatwe zarządzanie bazą dostępnych produktów. Moduł magazynowy dostępny w naszym serwisie umożliwia automatyczną zmianę stanów magazynowych produktów na podstawie wystawianych dokumentów. Po włączeniu obsługi magazynu, dla każdego konta użytkownika prowadzony jest jeden magazyn, dostępny na stronie - Produkty. Obsługa magazynu jest domyślnie wyłączona, aby włączyć obsługę magazynu należy wejść na stronę - Ustawienia > Magazyn - następnie w opcji - Obsługa magazynu - ustawić TAK. Na stronie należy zdefiniować również domyślne dokumenty rozchodu oraz przychodu, dla których będzie wykonywana automatyczna zmiana stanów magazynowych produktów. Po włączeniu obsługi magazynu warto dostosować wyświetlania kolumn na liście produktów (opis można znaleźć w dziale pomocy). 

Obsługa magazynu
Aby podczas wystawiania dokumentów przychodu lub rozchodu, automatyczna zmiana stanów magazynowych działała poprawnie, dany produkt należy wybrać z bazy produktów poprzez funkcję - Dodaj pozycję z bazy produktów - lub poprzez automatyczne dopełnienie nazwy produktu (czynności te są bardzo ważne i zostały dokładnie opisane w dziale pomocy).

Edycja, usunięcie dokumentu
Należy pamiętać, że edycja oraz usunięcie już zapisanego dokumentu, a także wystawienie faktury korygującej nie ma wpływu na zmianę ilość produktów znajdujących się w magazynie - jeśli wykonamy którąś z tych czynności to stan danego produktu należy skorygować ręcznie, zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Informacje o produktach
Po włączeniu obsługi magazynu dla każdego produktu dostępne są poniższe parametry opisujące dany produkt.
  • Dostępna ilość - parametr informuje o ilości produktów znajdujących się w magazynie, w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu z danym produktem, ilość ta będzie się odpowiednio zmniejszała (dokumenty rozchodu) lub zwiększała (dokumenty przychodu), zgodnie z ilością danego produktu widniejącą na dokumencie.
  • Sprzedana ilość - parametr informuje o ilości wszystkich sprzedanych produktów, wraz z wystawieniem nowego dokumentu rozchodu ilość ta będzie się odpowiednio zwiększała, zgodnie z ilością danego produktu widniejącą na dokumencie.
  • Cena zakupu netto/VAT/brutto - ceny zakupu brane są pod uwagę tylko podczas wykonywania inwentaryzacji produktów w magazynie, ceny te są również aktualizowane podczas wystawiania dokumentów przychodu, zgodnie z cenami danego produktu widniejącymi na dokumencie.
  • Limit sprzedaży - parametr uniemożliwia wystawienie nowego dokumentu rozchodu w przypadku gdy dostępna ilość danego produktu w magazynie będzie mniejsza od ilości podanej na wystawianym dokumencie. Parametr należy włączyć jeśli mamy ograniczoną ilość produktu do sprzedania. Jeśli parametr nie zostanie włączony wówczas możliwa będzie sprzedaż produktu niezależnie od dostępnej ilości, możliwa będzie również ujemna wartość dostępnej ilości danego produktu w magazynie. Limit wystawianych dokumentów liczony jest według miesiąca kalendarzowego, liczy się data zapisania dokumentu w systemie. W przypadku nie przedłużenia abonamentu, limit dokumentów liczony jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego (limit dokumentów nie uwzględnia miesiąca kalendarzowego, w którym abonament użytkownika był ważny). Włączenie obsługi magazynu powoduje przypisanie cen sprzedaży do cen zakupu oraz ustawienie wartości domyślnej dla parametru - Limit sprzedaży - dla wszystkich produktów znajdujących się w bazie produktów. Wyłączenie obsługi magazynu powoduje wyzerowanie cen zakupu oraz ustawienie wartości domyślnej dla parametru - Limit sprzedaży - dla wszystkich produktów znajdujących się w bazie produktów.
Dokumenty rozchodu
Domyślne dokumenty rozchodu można zmienić samodzielnie na stronie - Ustawienia > Magazyn. Wystawienie dokumentów rozchodu (w przypadku gdy produkt istnieje w bazie produktów na stronie - Produkty), powoduje zmniejszenie dostępnej ilości danego produktu, zgodnie z wartościami widniejącymi na wystawianym dokumencie.

Dokumenty przychodu
Domyślne dokumenty przychodu można zmienić samodzielnie na stronie - Ustawienia > Magazyn. Wystawienie dokumentów przychodu powoduje wykonanie poniższych czynności (ceny zakupu/sprzedaży oraz ilość każdego produktu można edytować na stronie - Produkty).
  • W przypadku jeśli produkt widniejący na dokumencie nie istnieje w bazie produktów - następuje dodanie danego produktu z tą samą ceną sprzedaży i zakupu oraz z dostępną ilością.
  • W przypadku jeśli produkt widniejący na dokumencie istnieje w bazie produktów - następuje zwiększenie dostępnej ilości oraz aktualizację ceny zakupu danego produktu (cena sprzedaży produktu nie ulega zmianie).
Inwentaryzacja (remanent)
Serwis umożliwia wygenerowanie dokumentu - Inwentaryzacja (remanent) - który automatycznie zlicza aktualne stany/ilość produktów znajdujących się w magazynie (wygenerowanie inwentaryzacji jest możliwe na stronie - Raporty). Inwentaryzacja (remanent) jest szczegółowo opisana w dziale pomocy w temacie - Inwentaryzacja-remanent. Ponadto ogólne informacje na temat inwentaryzacji można znaleźć na naszym blogu dostępnym na naszym blogu w artykule - Inwentaryzacja-remanent.

Inwentaryzacja na podstawie karty produktu

Wygenerowanie inwentaryzacji jest możliwe na stronie - Raporty - następnie z listy dostępnych raportów należy wybrać - Inwentaryzacja (remanent). Aby wartości na dokumencie były poprawnie zliczane, należy na karcie każdego produktu wpisać ceny zakupu. W wygenerowanym dokumencie inwentaryzacji, ceny zakupu oraz ilości danego produktu pobierane są z karty produktu, a nie z dokumentów magazynowych. W podsumowaniu wygenerowanego dokumentu pojawią się wartości kwotowe z rozbiciem na waluty cen zakupu danego produktu. Wygenerowany dokument można pobrać w formacie XLS (Excel), zatem dokument może być dowolnie edytowany.

Inwentaryzacja na podstawie dokumentów zakupu
Aby inwentaryzacja była generowana w oparciu o dokumenty zakupu (a nie karty produktów) należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/raporty - wygenerować zestawienie o nazwie - Wykaz kosztów według produktów - wówczas takie zestawienie będzie wygenerowane w oparciu o dokumenty zakupowe.