§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez Serwis Internetowy Fakturowo.pl.
 2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
  1. Cennik - opublikowany na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/cennik
  2. Polityka Prywatności - opublikowana na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/polityka-prywatnosci
  3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - do pobrania ze strony - https://www.fakturowo.pl/umowa-powierzenia
 3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Definicje:
  1. Administrator - Fakturowo.pl, NIP: 7712255384, REGON: 592247822, ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk, fax: 58 782 48 60, pomoc@fakturowo.pl.
  2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem - https://www.fakturowo.pl - za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
  5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
  7. Abonament - wykupiony przez Użytkownika płatny i okresowy dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu. Wysokość opłaty Abonamentowej pobieranej (z góry) od Użytkownika wskazana jest w Cenniku i zależna jest od długości trwania Abonamentu, która może wynosić od 6 miesięcy do 5 lat;
§2. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrona swoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (przede wszystkim Użytkownik nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła). Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest Urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari - z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje w/w przeglądarek), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa elektronicznego generowania dokumentów w formacie PDF, tj. wystawiania faktur na podstawie danych wpisanych na stronie Serwisu przez Użytkownika.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Użytkowników na trzy sposoby:
  1. Z rejestracją Konta w Serwisie i bez dokonywania żadnych opłat;
  2. Z rejestracją Konta w Serwisie i dokonaniem określonej opłaty.
  Każdy z wymienionych sposobów korzystania z Serwisu oferuje dostęp do innych funkcjonalności Serwisu. Na stronie - https://www.fakturowo.pl/funkcje - znajduje się porównanie wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/cennik - znajduje się cennik wszystkich płatnych usług dostępnych w Serwisie.
 6. Bez wykupywania Abonamentu (czyli bezpłatnie) możliwe jest wystawienie 5 dokumentów miesięcznie - liczba wystawionych dokumentów liczona jest w okresie miesiąca kalendarzowego, a nie według daty wystawienia lub daty sprzedaży widniejącej na wystawianym dokumencie. Bez wykupywania Abonamentu możliwe jest również pobieranie już zapisanych dokumentów.
 7. Po wykupieniu Abonamentu Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności Serwisu wynikających z wybranego Abonamentu, od dnia zaksięgowania opłaty Abonamentowej na rachunku Administratora do dnia, w którym upływa termin ważności Abonamentu.
 8. Po wykupieniu Abonamentu (oraz w darmowym okresie testowym) Użytkownik nie może zapisać więcej niż 1000 dokumentów w okresie miesiąca kalendarzowego, w przypadku wystawiania dokumentów dla tego samego sprzedawcy z różnych kont - limit ten liczony jest sumarycznie dla wszystkich zarejestrowanych kont. Jeżeli Użytkownik chce wyłączyć ten limit, wówczas koszt Abonamentu ustalany jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W celu ustalenia wysokości indywidualnego Abonamentu należy skontaktować się z Administratorem.
 9. Po wykupieniu Abonamentu (oraz w darmowym okresie testowym) Użytkownik nie może zapisać więcej niż 2000 klientów oraz 2000 produktów. Jeżeli Użytkownik chce wyłączyć ten limit, wówczas koszt Abonamentu ustalany jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W celu ustalenia wysokości indywidualnego Abonamentu należy skontaktować się z Administratorem.
 10. Usługa zamieszczania opinii: Każdy zarejestrowany Użytkownik, który posiada opłacony Abonament i który dokonał przynajmniej jedną opłatę przedłużającą ważność Abonamentu, może zamieścić w Serwisie opinię, przy czym dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie opinii na temat Serwisu.
  1. Opinie opisujące problemy w działaniu Serwisu, prośby o dodanie nowych funkcji/usług lub brak funkcji/usług - które nie zostały zgłoszone wcześniej poprzez formularz kontaktowy są nieobiektywne i będą usuwane.
  2. Treść opinii nie może być skopiowana z innej opinii, ani zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste Administratora i innych Użytkowników.
  3. Użytkownik proszony jest o sprawdzenie opinii przed jej dodaniem, pod kątem występowania błędów ortograficznych.
  4. Opinię można zamieścić tylko raz, zatem przed zapisaniem opinii należy sprawdzić wpisaną treść, ponieważ nie ma możliwości późniejszej edycji lub usunięcia opinii.
  5. Po zamieszczeniu opinii, abonament dla konta z którego zamieszczono opinię zostanie przedłużony o 30 dni.
 11. Serwis oferuje dodatkową usługę umożliwiającą dodanie danych firmy do branżowego katalogu firm znajdującego się w zakładce "Biura rachunkowe" (odnośnik do strony w stopce Serwisu). Do katalogu można dodawać tylko biura rachunkowe (lub firmy świadczące usługi księgowe - podatkowe), dodawanie firm niezgodnych z profilem katalogu jest niedozwolone.
  1. Usługa ma na celu promowanie i reklamę biur rachunkowych oraz ułatwienie Użytkownikom znalezienia informacji o w/w firmach. Dodanie, edycja oraz prezentacja danych firmy jest bezpłatna.
  2. Aby dodać dane firmy do katalogu znajdującego się w zakładce Biura rachunkowe należy starannie wypełnić formularz zgłoszeniowy, przy czym szczególne znaczenie ma wpisywanie poszczególnych kategorii danych w polach ściśle do tego przeznaczonych. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do podania podstawowych danych adresowych firmy. Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany w wiadomości na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji "Przypomnij hasło", dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany email z linkiem resetującym hasło.
 13. Dokumenty, które zostały zapisane na koncie użytkownika ponad dwa lata temu oraz na których data wystawienia oraz data sprzedaży jest starsza niż dwa lata są automatycznie przenoszone do archiwum. Do archiwum automatycznie przenoszone są również dokumenty zapisane na koncie użytownika, który nie logował się na konto przez 1 rok. Dokumenty przeniesione do archiwum są cały czas dostępne, zmienia się jedynie folder, w którym dokumenty są widoczne, dla dokumentów sprzedażowych jest to folder - Dokumenty > Archiwum - dla dokumentów kosztowych jest to folder - Koszty > Archiwum. Dla dokumentów znajdujących się w archiwum można wykonać te same czynności co dla dokumentów znajdujących się w folderze podstawowym. Jeśli dokument, który jest przenoszony do archiwum zawiera dodane załączniki (pliki), to w momencie przenoszenia do archiwum załączniki te są usuwane.
 14. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem odbywa się za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych poprzez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie na stronie - https://www.fakturowo.pl/kontakt - kontakt z Administratorem jest możliwy również poprzez przesłanie wiadomości email bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pomoc@fakturowo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany w niniejszym regulaminie serwisu.
§3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika lub w przypadku skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu, jednak również opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Abonamentu nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika nie będącego konsumentem, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  4. działa na szkodę Administratora;
  5. podał nieprawdziwe dane;
  6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Administratora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła;
  7. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia;
  8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;
  W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, prawo do zmiany lub dodania nowych Usług w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług, opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora podlegają zwrotowi jeśli zostały dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opłaty dokonane w okresie wcześniejszym nie podlegają zwrotowi).
§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis.
 7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi.
 8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu dostępnej na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/polityka-prywatnosci - stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
§5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek utrudniających bądź uniemożliwiających dostęp do Serwisu i świadczonych usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
§7. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres email: pomoc@fakturowo.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 7 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników korzystających z usług Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia oferowanych usług lub dodawania nowych usług, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników korzystających z usług Serwisu. 
 4. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).