Dotyczy dokumentu  Termin płatności  Data zapłaty  Dni zwłoki  Wartość  Odsetki %  Kwota odsetek 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Nota odsetkowa jest żądaniem zapłaty odsetek przez kontrahenta naszej firmy. Notę możemy wystawić w momencie, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Za pomocą noty poinformujemy naszego dłużnika o wystąpieniu odsetek należnych z tytułu opóźnień w zapłacie. Do dochodzenia kwot, które należne są z tytułu nieopłacenia faktury lub rachunku wykorzystuje się artykuł 481 kodeksu cywilnego, który mówi, że wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie ponosił żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Prawo to przysługuje na mocy ustawy i nie musi być zapisywane w formie klauzuli w umowie między stronami.