Pola K w plik JPK_V7
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis przyjętych założeń dotyczący wartości generowanych przez nasz program w polach K w plikach JPK.

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
Oznaczenie
Definicja
Przyjęte założenia
K_10 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT zw.
K_11 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w każdym przypadku, gdy w odniesieniu do nich przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/eksport-uslug-poza-ue

Wartość dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/eksport-uslug-vat-eu-28b
K_12 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się odrębnie uwzględnioną również w pozycji K_11 wartość netto usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. W pozycji nie wykazuje się usług, które są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/eksport-uslug-vat-eu-28b
K_13 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0% (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT 0%
K_14 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się odrębnie uwzględnioną również w pozycji K_13 wartość netto dostaw towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, opodatkowanych stawką 0%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT 0%
K_15 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju opodatkowanych stawką 5%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT 5%
K_16 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość podatku od pozycji ze stawką VAT 5%
K_17 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT 7% oraz 8%
K_18 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% lub 8%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość podatku od pozycji ze stawką VAT 7% oraz 8%
K_19 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podstawęopodatkowania zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT 22% oraz 23%
K_20 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, a także korekty zmniejszające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy oraz korekty zwiększające podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% lub 23%. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość podatku od pozycji ze stawką VAT 22% oraz 23%
K_21 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dokonanej przez podatnika wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-wdt
K_22 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto dokonanego przez podatnika eksportu towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/eksport-towarow-poza-ue
K_23 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 29a ustawy. Kwota będzie porównywana z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć 25 towarów wykazaną w informacji podsumowującej. W pozycji tej należy wykazać również:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejności podatnik rozliczający się w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej według procedury uproszczonej).
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji według procedury uproszczonej).
W przypadku braku - pole pozostaje puste.
Wartość netto dokumentu:
http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/faktura-wnt
K_24 Wysokość podatku z wewnątrzwspólnotowegonależnego nabycia towarów (polewynikająca opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną od podstawy ustalonej zgodnie z art. 29a ustawy, z uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, natomiast z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE: W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_23, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”. Wartość podatku dokumentu:
http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/faktura-wnt
K_25 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto importu towarów, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-towarow-z-poza-ue
K_26 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE: W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_25, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”. Wartość podatku dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-towarow-z-poza-ue
K_27 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto usług, stanowiących import usług. W pozycji tej nie wykazuje się usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-uslug
K_28 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego od importu usług. W pozycji tej nie wykazuje się podatku od usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju. W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_27, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”. Wartość podatku dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-uslug
K_29 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto usług, stanowiących import usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-uslug-vat-ue-28b
K_30 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju. W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_29, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”. Wartość podatku dokumentu: http://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt/import-uslug-vat-ue-28b
K_31 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto pozycji ze stawką VAT o.o. lub wartość netto dokumentu: http://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-odwrotne-obciazenie-bez-vat
K_32 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pole opcjonalne). W przypadku braku - pole pozostaje puste. WAŻNE W przypadku wystąpienia transakcji w pozycji K_31, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_33 Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego od towarów własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, objętych spisem z natury sporządzonym na dzień:
  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu;
  • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy;
  • upływu 10 miesięcy, w przypadku gdy podatnik, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, który nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i w okresie 10 miesięcy nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu.
W przypadku braku - pole pozostaje puste.
Pole nie jest generowane automatycznie *
K_34 Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość wcześniej odliczonej lub zwróconej podatnikowi ulgi na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, a także w innych przypadkach określonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_35 Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w pozycji K_24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_36 Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
KorektaPodstawyOpodt Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się „1” w przypadku dokonania odpowiednio korekt, o których mowa w art. 89a ust. 1 lub ust. 4 ustawy, w pozycjach od K_15 do K_20. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste. WAŻNE Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające) ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy wprowadza się ze znakiem „in minus”. Pole nie jest generowane automatycznie *
SprzedazVAT_Marza Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku braku - pole pozostaje puste.  

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
Oznaczenie
Definicja
Przyjęte założenia
K_40 Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentów kosztowych oznaczonych w PKPiR jako koszty trwałe
K_41 Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość podatku dokumentów kosztowych oznaczonych w PKPiR jako koszty trwałe
K_42 Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne). Podaje się wartość netto wynikającą z nabycia pozostałych towarów i usług. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość netto dokumentów kosztowych oznaczonych w PKPiR jako inne niż koszty trwałe
K_43 Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikającą, z nabycia pozostałych towarów i usług. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Wartość podatku dokumentów kosztowych oznaczonych w PKPiR jako inne niż koszty trwałe
K_44 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (pole opcjonalne). Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_45 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług (pole opcjonalne). Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_46 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy. Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
K_47 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy (pole opcjonalne). Podaje się wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy. Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in plus”. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *
ZakupVAT_Marza Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy (pole opcjonalne). WAŻNE Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w przypadku świadczenia usług opodatkowanych zgodnie z art. 119 ustawy oraz towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych na tych zasadach, z zastrzeżeniem art. 120 ust. 5 ustawy. W przypadku art. 120 ust. 5 ustawy, faktury lub inne dokumenty należy ująć w okresie rozliczeniowym w którym dokonano zakupu. Natomiast w przypadku art. 120 ust. 7 ustawy, jeżeli wartość dokonanych zakupów w okresie rozliczeniowym przewyższa wartość sprzedaży tego okresu, nadwyżkę zakupów dodaje się do zakupów dokonanych w następnym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku - pole pozostaje puste. Pole nie jest generowane automatycznie *

* W przypadku pól, które nie są generowane automatycznie w programie użykownik ma możliwość samodzielnego umieszczenia poprawnych wartości dla danego dokumentu w pliku JPK. Sposób samodzielnego umieszczenia wartości dla danego dokumentu w pliku JPK jest opisany na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/edycja-pliku-jpk

Uwaga
Wygenerowane raporty księgowe są poglądowe i przedstawiają informacje finansowe na podstawie danych wprowadzonych do systemu przez użytkowników. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, nie możemy zagwarantować ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych do Państwa biura rachunkowego, które w razie potrzeby może nanieść niezbędne korekty.