Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Zatrudnianie cudzoziemców
Wzrost koniunktury gospodarczej, powstanie nowych miejsc pracy i coraz powszechniejsza tendencja do migracji sprawia, że ludzie chętniej zmieniają miejsce zamieszkania w zależności od tego gdzie znajdują atrakcyjną ofertę pracy. Coraz częściej to pracownicy dyktują warunki, a pracodawcy borykają się z brakami kadrowymi. Rozwiązaniem jest zatrudnianie obcokrajowców. Rynkiem pracy rządzą obecnie pracownicy. Od kilku lat utrzymuje się tendencja sporej migracji pracowników pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Pracownicy zdobywają nową wiedzę, gromadzą doświadczenie, przechodzą szkolenia i chcą by ich zarobki były adekwatne do posiadanych umiejętności. Nie wiążą się na długo z miejscem pracy i są skłonni do częstszej zmiany zatrudnienia. Przed pracodawcami stoi nie lada wyzwanie. Częsta rotacja pracowników nie jest komfortową sytuacją w przedsiębiorstwie z kilku względów. Po pierwsze firma często traci dobrego fachowca. Po drugie należy wziąć pod uwagę czas potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji by znaleźć równie dobrego następcę. Kolejny etap to okres wdrożenia się pracownika i zapoznania go ze specyfiką wykonywanej pracy. To wszystko wymaga czasu, dlatego doświadczeni specjaliści w firmie są na wagę złota.

Deficyt pracowników na polskim rynku
Deficyt pracowników na polskim rynku pracy sprawił, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemca. W ostatnim czasie widać znaczny napływ osób zza wschodniej granicy. Otwarcie się na zagranicznych pracowników jest receptą na braki kadrowe jak i szansą na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów. Przed przyjęciem do pracy osoby pochodzącej z innego kraju pracodawca powinien obowiązkowo zapoznać się z podstawowymi regulacjami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców, tak by uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Pracownik z UE i spoza UE
Wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce mają zastosowanie te same przepisy prawa pracy, które obowiązują polskich pracowników w tym m.in. minimalne wynagrodzenie, zapis o godziwych warunkach pracy. Jak wygląda zatrudnienie takiej osoby z formalnego punktu widzenia?
Zatrudnienie cudzoziemca nie wiąże się z obostrzeniami jeżeli osoba pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej lub jest obywatelem Norwegii, Islandii, Szwajcarii oraz Lichtensteinu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące ma obowiązek zarejestrować swój pobyt. Formalności pojawiają się w sytuacji, gdy chodzi o zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej. Zasady zatrudnienia reguluje ustawa o cudzoziemcach oraz umowy międzynarodowe. O zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce ubiega się pracodawca, który chce zatrudnić taką osobę. Odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym zatrudnieniem. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia.

Praca sezonowa
Cudzoziemcy mogą być zgodnie z prawem zatrudniani również do pracy sezonowej. A za taką uznaje się pracę w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym. W tym przypadku pracodawca występuje do starosty z wnioskiem o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca do pracy sezonowej. Wyjątkiem są pracownicy z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji, który mogą pracować w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez uzyskiwania zezwolenia.

Kontrola pracodawcy
Organami upoważnionymi do kontroli pracodawców zatrudniających cudzoziemców są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Straż Graniczna. Ich obowiązkiem jest przede wszystkim sprawdzenie czy zatrudnienie odbywa się zgodnie z prawem, czy nie są łamane podstawowe prawa pracownika, czy pracownik ma odpowiednie zezwolenie, czy jest ubezpieczony oraz czy zakres obowiązków pokrywa się ze stanowiskiem wskazanym w dokumentach. Istotne jest również to, by pamiętać o dacie ważności takich dokumentów jak wiza czy paszport zatrudnionych obcokrajowców.