Wypadek drogowy samochodem służbowym
Wypadek drogowy samochodem służbowym
Jeżeli zgodzimy się na przyjęcie samochodu służbowego w nasze władanie należy pamiętać, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie poniesione szkody, które powstaną z naszej winy. Mowa tu również o szkodach, które nie były spowodowane umyślnie takie jak wypadki czy kolizje na drodze. Wszystko to pod warunkiem, że samochód służbowy został nam przekazany w sposób prawidłowy.

Przepisy Kodeksu Pracy jednoznacznie twierdzą, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę, która powstaje na mieniu mu powierzonym. Jednak taka odpowiedzialność powstaje tylko w momencie, gdy spełnione zostaną wszystkie z poniżej opisanych warunków.
  • Po pierwsze przekazywane mienie musi zostać powierzone pracownikowi w odpowiedni sposób. Prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi oznacza, że to na pracodawcy ciążył będzie obowiązek zapewnienia pracownikowi warunków umożliwiających dopilnowanie powierzonego mienia.
  • Pracownik musi wyrazić zgodę na powierzenie mienia i ponoszenie odpowiedzialności z tytułu jego uszkodzenia lub zniszczenia. Zgoda taka wyrażona może być np. w sposób dorozumiany za pomocą uzgodnienia sposobu wykonywania pracy zawartego w umowie o pracę. W praktyce jednak najczęściej pracodawcy żądają od pracownika podpisania dodatkowych oświadczeń.
  • Kolejnym warunkiem jest powstanie szkody na powierzonym mieniu. Może to być drobna stłuczka na parkingu lub całkowite zniszczenie samochodu w wypadku z winy pracownika.
  • Szkoda taka musi wynikać z bezprawnego zachowania pracownika, co jednocześnie narusza obowiązek pieczy nad powierzonym przez pracodawcę pojazdem. W przypadku samochodu obowiązek ten wyraża się w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
  • Pomiędzy bezprawnym zachowaniem pracownika, a powstaniem szkody musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy. Aby stwierdzić czy taki związek miał miejsce należy zadać pytanie czy gdyby pracownik nie zachował się bezprawnie to szkoda dalej miałaby miejsce.
  • Ostatnim warunkiem jest wykazanie winy pracownika. Upraszczając wina pracownika powstaje w momencie, gdy szkoda w powierzonym mieniu powstała z przyczyn w pełni od niego zależnych, na które posiadał całkowity wpływ. Innymi słowy pracownik ponosi winę w każdym przypadku gdy miał całkowitą kontrolę nad sytuacją i jego własna decyzja doprowadziła do powstania szkody.

Artykuł na podstawie porady prawnej zamieszczonej w Internecie przez Panią Mecenas Katarzynę Ludwichowską na portalu Trójmiasto.