Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze
Wynagrodzenie w walucie obcej
Zgodnie z polskim prawem pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej na podstawie umowy stawce oraz pomniejszone o składki na ubezpieczenia. Tradycyjną formą płatności są pieniądze wypłacane w polskich złotych, jednakże istnieje możliwość wynagrodzenia pracownika w inny sposób, np. w naturze lub w walucie obcej. Wypłacanie wynagrodzenia za wykonaną pracę to wynikający z ustawy obowiązek każdego pracodawcy. Jak określa prawo pracy sposób, waluta i forma wypłaty może być różna, w zależności od umowy jaka zostanie zawarta między obiema stronami decydującymi się na współpracę.

Wynagrodzenie w naturze
Wynagrodzenie w naturze, czyli niepieniężne jest dopuszczalne, ale tylko w części wynagrodzenia będącego uzupełnieniem podstawowej wypłaty. Pracodawca nie może zatem w pełnym wymiarze zrekompensować pracy pracownika innym sposobem niż wypłata gotówki. Niepieniężną formę wynagrodzenia pracodawcy najczęściej praktykują w postaci dodatkowych benefitów, które mają działać jak zachęta, by utrzymać wykwalifikowanych pracowników, a także pomóc w pozyskaniu nowych członków zespołu. Pracownicy mogą korzystać z wielu różnych świadczeń o charakterze niepieniężnym. Zalicza się tu m. in. służbowy telefon, pakiet prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do posiłków, karty sportowe czy samochód służbowy do korzystania w celach prywatnych. Należy podkreślić jednak, że tego typu dodatkowe świadczenia nie są zapłatą za pracę, a jedynie uzupełnieniem wynagrodzenia zasadniczego.

Opodatkowanie świadczeń niepieniężnych
Dodatkowe świadczenia niepieniężne udzielone przez pracodawcę są uznawane jako przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż pracodawca musi określić wartość pieniężną takiego świadczenia, a następnie naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wartość pieniężną wynagrodzenia w naturze szacuje się według cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub przedmiotami tego samego rodzaju.

Wynagrodzenie w obcej walucie
Wynagrodzenie pracownika w obcej walucie nie jest rzadkością szczególnie w firmach, które prowadzą swoje interesy z kontrahentami zagranicznymi czy też zatrudniają obcokrajowców. Zasady wynagrodzenia w tym rodzaj waluty, w jakiej będzie ono wypłacone, określa się w umowie, jednakże możliwe jest tylko wtedy gdy zgodzą się na to obie strony. Pracodawca może wypłacić pensję w innej walucie po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji pracownika.

Przeliczanie waluty
Według ustawy o podatku dochodowym (art. 11a ust. 1) przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia. Kwota uzyskana z przewalutowania nie może być jednak niższa od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Gdyby doszło do takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wyrównania tej różnicy.