Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (ryczałt)
Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (umowa opodatkowana ryczałtem) wystawiany jest w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 200 zł - taki dokument można bezpłatnie wystawić w naszym serwisie - https://www.fakturowo.pl/wystaw/rachunek-do-umowy-zlecenia-o-dzielo-ryczalt - jeśli jednak kwota przekracza 200 zł to należy wystawić taki dokument - https://www.fakturowo.pl/wystaw/rachunek-do-umowy-zlecenia-o-dzielo-zaliczka 

Podstawowe informacje
Podmiot po wykonaniu umowy zlecenie lub umowy dzieło wystawia rachunek. Może on być także wygenerowany przez zleceniodawcę i przedłożony zleceniobiorcy do podpisu. Osoby zawierające umowę o dzieło lub umowę zlecenie z osobą niebędącą ich pracownikiem, stają się płatnikami podatku dochodowego i w związku z tym muszą pobierać zaliczki lub ryczałt na podatek. Płatnikami zaliczek na podatek od dochodów z umowy zlecenia i o dzieło, zgodnie z ustawą o podatku, są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej.

Rachunek od umowy zlecenie – co zawiera?
Rachunek do umowy zlecenia powinien zawierać następujące informacje:
 • numer i data zawarcia umowy, której dotyczy;
 • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy;
 • kwotę brutto wynagrodzenia;
 • kwotę netto wynagrodzenia;
 • składki ZUS, które płaci zleceniobiorca;
 • koszty uzyskania przychodu;
 • zaliczki na podatek dochodowy;
 • podpisy obu stron.
W sytuacji, gdy wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunku powinien znaleźć się także numer konta bankowego oraz termin płatności. Rachunek może mieć zarówno formę papierową jak i elektroniczną.

Rachunek od umowy zlecenie, a podatek
Gdy ustalona w umowie należność nie przekracza 200 zł, płatnicy mają obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Zryczałtowany podatek dochodowy musi trafić na konto właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. Ponadto płatnik składa deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na PIT-8AR do końca stycznia. Warto pamiętać, że w przypadku gdy w danym miesiącu zawarto więcej niż jedną umowę, której należność nie przekracza 200 zł, każda z nich jest opodatkowana osobno, a kwot tych nie można sumować. Jeżeli zgodnie z zapisami umowy, wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie np. stawki godzinowej obowiązuje opodatkowanie na zasadach ogólnych, nawet jeśli naliczona kwota nie przekracza 200 zł.

Rachunek do umowy o dzieło – co zawiera?
Rachunek do umowy o dzieło powinien zawierać:
 • datę wystawienia;
 • dane wykonawcy oraz zamawiającego;
 • wynagrodzenie brutto;
 • wynagrodzenie netto;
 • informację o pomniejszeniach wynagrodzenia o koszty, składki i podatek;
 • sposób (gotówka czy przelew) oraz termin zapłaty;
 • podpisy obu stron;
Rachunek od umowy o dzieło, a podatek
Jeżeli należność brutto przy umowie o dzieło nie przekracza 200 zł kwota wynagrodzenia pomniejszana jest o koszty uzyskania przychodu, które mogą wynosić:
 • 50% - gdy wykonawca korzystał z praw autorskich lub pokrewnych, a także gdy przeniósł autorskie prawa majątkowe;
 • tyle ile faktycznie wyniosły koszty;
 • 20% - w pozostałych przypadkach.
Od kwoty brutto pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu należy odliczyć 18% podatku dochodowego. Wykonawca dzieła nie ma obowiązku wykazywania przychodu opodatkowanego ryczałtem w zeznaniu rocznym.