Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (zaliczka)
W naszym serwisie można bezpłatnie wystawić rachunek do umowy zlecenia/o dzieło wynagrodzenia brutto/netto z możliwością wybrania stawki kosztów uzyskania przychodu oraz składek: emerytalna, rentowa, chorobowa, zdrowotna.


Kiedy pobierana jest zaliczka przy umowach zlecenia/o dzieło?

Pobranie zaliczki (na podatek dochodowy) konieczne jest w sytuacji, kiedy umowa zlecenia/o dzieło zawierana jest między przedsiębiorcą (zamawiającym), a osobą nieprowadzącą działalności (wykonawcą). Ważne: należność wynikająca z umowy musi przekraczać 200 zł brutto.


Jaka jest wysokość zaliczki przy umowach zlecenia/o dzieło?

Pobierana jest zaliczka w wysokości 18% (wartość pomniejszana jest o koszty uzyskania przychodu i składkę na ubezpieczenie zdrowotne).


Do kogo i w jakim terminie wpłaca się zaliczki z umowy zlecenia/o dzieło?

Zaliczki wpłacane są na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego (US) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.