Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (pobór zaliczki)
Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło (pobór zaliczki) - wystawiany jest w przypadku gdy kwota należności przekracza 200 zł - taki dokument można bezpłatnie wystawić w naszym serwisie - https://www.fakturowo.pl/wystaw/rachunek-do-umowy-zlecenia-o-dzielo-zaliczka - jeśli jednak kwota należności nie przekracza 200 zł to należy wystawić taki dokument - https://www.fakturowo.pl/wystaw/rachunek-do-umowy-zlecenia-o-dzielo-ryczalt

Informacje podstawowe
Umowa o dzieło i umowa zlecenie to bardzo popularne formy umów cywilnoprawnych. Trzeba podkreślić, że od kwoty należności, która widnieje na dokumencie zależy wysokość naliczonego podatku. Wartością graniczną jest 200 zł. Umowy, które opiewają na sumy niższe od wskazanej zaliczają się do tzw. małych umów. Z kolei te powyżej 200 zł traktowane są już inaczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Umowa o dzieło może być zwarta pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, między osobą nieprowadzącą działalności, a przedsiębiorcą oraz między przedsiębiorcami. Podatnik nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS, a dochód jest opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Na sposób rozliczenia takiej umowy wpływa to kim są strony umowy, a także kwota wynagrodzenia.

Umowa o dzieło, a zaliczka
W przypadku gdy stronami umowy są przedsiębiorca jako zamawiający oraz osoba nieprowadząca działalności jako wykonawca dzieła, przedsiębiorca musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli wynikająca z umowy należność przekracza 200 zł zleceniodawca musi pobrać zaliczkę w wysokości 18% i pomniejszyć ją o koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczkę należy wpłacić na kontro właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczka została pobrana.
Przedsiębiorca powinien także umieścić informację w PIT-11 i przekazać ją zleceniobiorcy. PIT-11 musi trafić również do urzędu skarbowego właściwego dla danego miejsca zamieszkania do końca lutego następnego roku. Zleceniodawca ma ponadto obowiązek przekazania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Kiedy nie pobierać zaliczki?
Obowiązek poboru zaliczki nie zachodzi gdy umowa została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wówczas dochody rozliczane są w zeznaniu rocznym. Wykonawca dzieła uiszcza kwotę podatku jaka widnieje na zeznaniu do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Zaś gdy stronami umowy są przedsiębiorcy, zamawiający nie musi pobierać zaliczki na podatek, natomiast wykonawca ma obowiązek ich rozliczenia w ramach przychodów z prowadzonej działalności. Dochody wykazywane są w zeznaniu rocznym, a podatek powinien zostać opłacony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym przedsiębiorca osiągnął dochód.

Umowa zlecenie, a zaliczka
Drugą popularną formę umów cywilnoprawnych stanowią umowy zlecenie. W przypadku umów zlecenie również pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy, gdy kwota należności przekracza 200 zł, a stronami umowy są osoby nie będące w stosunku pracy, a także gdy wysokość wynagrodzenia nie jest wprost wskazana w umowie. Zaliczkę w wysokości 18% od przychodu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne.