Podatek od umowy o dzieło
Podatek od umowy
W polskim prawie przewidzianych jest kilka form zatrudnienia, a każda z nich rządzi się określonymi zasadami. W zależności od charakteru wykonywanej pracy niektóre z nich są bardziej atrakcyjne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Jedną z często stosowanych form zatrudnienia regulowaną przez Kodeks Cywilny jest umowa o dzieło.

Umowa o dzieło inaczej nazywana jest umową rezultatu, ponieważ jej zawarcie prowadzi do uzyskania określonego efektu materialnego jak np. wyprodukowanie mebli lub niematerialnego np. opracowanie projektu graficznego. Ten rodzaj zatrudnienia jest preferowany najczęściej w przypadku osób wykonujących tzw. wolne zawody jak dziennikarz, grafik czy artysta.

Jakie ubezpieczenie?
Umowa o dzieło w potocznym nazewnictwie określana jest jako śmieciowa. Nie chroni ona bowiem praw pracowniczych, płac czy urlopu. Co ważne przy umowie o dzieło nie obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej i minimalnym wynagrodzeniu za wykonaną pracę. Pracownik, który zawiera taką umowę nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Przychód jest opodatkowany wyłącznie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba zawiera umowę o dzieło z firmą będąc jednocześnie jej pracownikiem lub też w ramach umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. Wówczas pracownik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym wypadkowym i zdrowotnym.

Podatek od umowy o dzieło
Umowa o dzieło może być zawarta między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, między taką osobą, a przedsiębiorcą, a także między przedsiębiorcami. Gdy umowa zawarta jest między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zamawiający płaci wynagrodzenie brutto, a wykonawca dzieła ma obowiązek rozliczyć podatek. Przychód, który powstaje z tej umowy należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, czyli PIT jako przychód z innych źródeł lub jako przychód z tytułu praw majątkowych. W przypadku, gdy zamawiającym jest przedsiębiorca, a wykonawcą osoba fizyczna nieprowadząca działalności to obowiązkiem przedsiębiorcy jest pobranie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od ustalonego wynagrodzenia. Gdy kwota ta jest większa niż 200 zł, przedsiębiorca musi pobrać i przekazać urzędowi skarbowemu zaliczkę w wysokości 18% dochodu. Gdy wynagrodzenie nie przekracza 200 zł i umowa nie jest zawarta z pracownikiem, przedsiębiorca jako zamawiający musi pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Oblicza się go od przychodu bez pomniejszania o koszty uzyskania. Przychód ten nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym podatkowym, dlatego przedsiębiorca nie wystawia PIT-11. W przypadku, gdy umowa dotyczy przedsiębiorców, zamawiający nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, za to wykonawca musi to rozliczyć jako przychody z prowadzonej działalności. Dochody uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.