Nowe terminy PIT-ów pracowniczych
PIT pracowniczy
Wraz z nowym rokiem każdy pracodawca sporządza roczne zestawienie dotyczące dochodów pracownika. Najczęściej stosowanym formularzem jest PIT-11. Zawiera on dane dotyczące rocznego przychodu, kosztów uzyskania przychodu w ciągu roku podatkowego, zaliczek pobranych na rzecz podatków, podlegające odliczeniu składki społeczne oraz zdrowotne. Zmiany wprowadzone od 2019 roku dotyczą formy przesyłania PIT-ów. Od 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodach pracownika. Informacje te muszą zostać przesłane do Urzędu Skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia. Chodzi dokładnie o PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A i PIT-R. Zmianie nie uległ natomiast termin, w którym informacja powinna trafić do pracownika, czyli jest to wciąż ostatni dzień lutego. W tym przypadku PIT może zostać przesłany elektronicznie lub przekazany w formie papierowej.

PIT pracowniczy
W zależności od źródeł dochodu pracownik otrzymuje różne deklaracje rozliczenia rocznego. PIT-ami pracowniczymi są:
  • PIT-4R – to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • PIT-8C - zawiera informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-11A, PIT-40A - wysyłana deklaracja przez ZUS, gdy dana osoba pobierała i nadal pobiera emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę socjalną lub otrzymała zasiłek z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny),
  • PIT-R – jest informacją o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • PIT-11  - jest to imienna informacja o przychodach, kosztach, wpłaconych w danym roku zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach ZUS. PIT-11 pracodawca wysyła do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika jak i do samego zatrudnionego. Ten z kolei na podstawie otrzymanego formularza wypełnia PIT-37, który przekazuje do fiskusa. Ważne by pracodawca zdążył z PIT-ami we wskazanych wyżej terminach, w przeciwnym razie może liczyć się z konsekwencjami.
Kto jeszcze rozlicza PIT-11?
PIT-11 jest najbardziej popularną formą rozliczeń i otrzymają go osoby, które w minionym roku podatkowym zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, a także otrzymywały diety radnych czy pełniły funkcje w komisjach wyborczych. PIT-11 ma szerokie zastosowanie i otrzymuje go również podatnik, który uzyskał dochody z tytułu stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nadwyżki bilansowej w spółdzielni pracy, wykonywania pracy na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych, stypendiów naukowych, świadczeń z Funduszy Pracy, emerytur i rent z zagranicy, pracy osób przebywających w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, świadczeń pieniężnych płaconych żołnierzom przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.