Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Kontrola pracownika na zwolnieniu
Osoba, która z medycznego punktu widzenia nie jest zdolna czasowo do wykonywania pracy dostaje zwolnienie lekarskie. Tym samym w określonym terminie nie wykonuje pracy zawodowej i korzysta z zasiłku chorobowego. Tzw. L4 są jednak przez niektórych pracowników nadużywane, co oznacza, że nieobecność pracownika w miejscu zatrudnienia jest nieuzasadniona. Pracodawca ma narzędzia, które umożliwiają mu sprawdzenie osoby przebywającej na L4. W zależności od rodzaju dysfunkcji zwolnienie może być wystawione na kilka lub kilkanaście dni, a nawet parę tygodni czy miesięcy, gdy pracownik uległ poważnemu wypadkowi. Długość trwania zwolnienia ustala lekarz biorąc pod uwagę czas, który potrzebny będzie pracownikowi do powrotu do zdrowia.

Nieuzasadnione przebywanie na L4
Zwolnienia lekarskie nie zawsze są jednak uzasadnione i bywają pretekstem dla pracowników do tego by przez dłuższy czas nie pojawiać się w miejscu pracy, jednocześnie wykorzystując ten okres do załatwienia swoich spraw. Dlatego też przedkładanie zwolnienia na kolejne tygodnie może wzbudzić u pracodawcy uzasadnione wątpliwości. Wówczas pracodawca ma prawo zweryfikować czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy. Kontrola może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzania osoby przebywającej na zwolnieniu.

Kto może skontrolować pracownika?
Kontrole pozwalają sprawdzić czy pracownik nie nadużywa zwolnienia, będąc w dobrej kondycji zdrowotnej, a jego nieobecność w pracy spowodowana jest chęcią załatwienia osobistych spraw, wyjazdem na odpoczynek, czy nawet wykonywaniem innej pracy zarobkowej. Kontrolę przeprowadzić może osobiście pracodawca, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Może też upoważnić do tego innego pracownika. Pracodawca może również złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli przez ZUS. Wówczas dokonują jej lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola ma na celu zweryfikowanie czy zwolnienie jest faktycznie uzasadnione pod względem medycznym, a pracownik korzysta z niego w odpowiedni sposób, by w pełni wrócić do zdrowia. Kontrola pracownika może odbyć się w następujących miejscach:
  • w miejscu zamieszkani;
  • w miejscu czasowego pobytu;
  • w drugim miejscu pracy;
  • w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli pracownik jest również przedsiębiorcą;
Wznowienie kontroli
Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna sporządzić protokół, w którym znajdą się wszystkie istotne fakty i uzyskane informacje. W sytuacji, gdy osoba kontrolująca nie zastanie pracownika w mieszkaniu, pracodawca może ponowić kontrolę lub żądać wyjaśnienia, co pracownik musi zrobić w wyznaczonym terminie. Warto mieć jednak na uwadze, że niezastanie pracownika w domu może wiązać się z ponowną jego wizytą u lekarza czy rehabilitacją. Skutki nadużywania zwolnień lekarskich mogą mieć przykre konsekwencje dla pracownika, bowiem jeżeli w czasie kontroli potwierdzi się, że zwolnienie jest niezasadne, pracownik traci możliwość korzystania z zasiłku chorobowego, może otrzymać wypowiedzenie umowy, a nawet zostać zwolniony dyscyplinarnie.