Importu towarów z poza UE - IMP
Przy dokonywaniu importu towarów z poza terytorium UE, zarówno na zasadach ogólnych, jak również na podstawie art. 33a, w ewidencji zakupu VAT naliczony należy wykazywać z oznaczeniem IMP. IMP to jedna z wielu procedur, która identyfikuje rodzaj danej transakcji.

Możliwość oznaczania procedur w programie Fakturowo.pl jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć możliwość oznaczania procedur identyfikujących rodzaj danej transakcji dla towarów i usług, należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - wybrać w polu - Procedura (JPK_V7) - jedną z opcji - TAK - następnie kliknąć przycisk - Zapisz.

Sposób włączenia oznaczania procedur jest dokładnie opisany na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/procedury-jpk-v7

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku importu towarów z poza UE
  • Jako numer dowodu sprzedaży (DowodSprzedazy) podaje się numer dokumentu na podstawie którego dokonano importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy. Jako numer dowodu podaje się numer SAD, PZC lub decyzji organu celnego a jako dane kontrahenta należy wpisać dane kontrahenta z kraju trzeciego. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”.
  • Data wystawienia dowodu (DataWystawienia) podaje się datę wystawienia (dokumentu), dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy.
  • Dowód zakupu (DowodZakupu) – numer dowodu zakupu, podaje się numer zgłoszenia celnego lub decyzji.
  • Data zakupu (DataZakupu) – data wystawienia dowodu zakupu, podaje się datę wystawienia dokumentu zgłoszenia celnego lub decyzji.
Pytania i odpowiedzi dotyczące importu towarów z poza UE
  • Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny, a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny? Czyj NIP, jaki numer dokumentu wpisywać: numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta?
Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT z deklaracją należy wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast w polu NrDostawcy wpisać jego nr – jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy “BRAK”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP.
  • Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?
Po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT od importu towarów, w JPK_VAT z deklaracją należy wskazać numer decyzji i dane sprzedawcy: nadawcy lub eksportera – w polu NrDostawcy wpisać jego nr, jeżeli jest, a gdy nie ma, wpisać “BRAK”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP.
  • Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. Natomiast w ewidencji zakupu należy wskazać oznaczenie „IMP”.