Dopłaty do wynagrodzeń COVID-19
Dopłaty do wynagrodzeń COVID
Liczne ograniczenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały, że wielu przedsiębiorców ma problem z utrzymaniem się na rynku. Automatycznie o pracę drży wielu ich pracowników. W przetrwaniu trudnego okresu mogą pomóc dofinansowania oferowane przez państwo. Dopłaty do wynagrodzeń przyznają wojewódzkie urzędy pracy. Takie dofinansowania są przyznawane w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także w przypadku opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Dopłaty do wynagrodzeń - na jakich zasadach?
Dofinansowanie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców. Ponadto mogą z niego skorzystać organizacje pozarządowe oraz osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Jest to możliwe w kilku przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy - w następstwie wystąpienia COVID-19 - w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów i usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym). Po drugie, w przypadku braku zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Ważne też, by przedsiębiorstwo nie spełniało przesłanek do ogłoszenia upadłości, a kosztów prowadzenia działalności nie pokrywało też z innych środków publicznych. Istotne również, by zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jak wysokie mogą być dopłaty do wynagrodzeń?
Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów w wyniku pandemii koronawirusa, powinni wziąć pod uwagę to, że takie dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Takie ustalenia muszą być efektem porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego możliwe jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, może to być dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, ale nie więcej, niż 40 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.
Takie dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Można z niego korzystać nie dłużej, niż przez trzy miesiące. Przy czym należy zaznaczyć, że ten okres może zostać wydłużony - w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz z uwagi na skutki, jakie z tego wynikają.

Dopłata do wynagrodzeń COVID-19 - co zrobić, żeby ją uzyskać?
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - tym, który jest właściwy dla siedziby pracodawcy. Można to zrobić bezpłatnie. Podobnie jak darmowe jest samo udzielenie takiej pomocy. Co ważne, wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl