Dotyczy dokumentu  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Wezwanie do zapłaty to jeden rodzajów dokumentów wykorzystywanych przez firmy w Polsce. Celem wystawienia dokumentu jest wezwanie kontrahenta do zapłaty zaległych należności z tytułu niezapłaconej faktury bądź rachunku. Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem na drodze do odzyskania zaległości. Często dokument jest wystarczający by odzyskać pieniądze i oszczędza nam czas i pieniądze, które należy poświęcić na rzecz postępowania sądowego. Dobrze wypełnione wezwanie do zapłaty posiada datę i miejsce spisania, dane wierzyciela i dłużnika, stosunek prawny, z którego wynika zadłużenie, kwota długu (opcjonalnie z odsetkami), termin spłaty wyznaczony przez wierzyciela, numer rachunku bankowego wierzyciela i podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.