Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Rachunek, który potwierdza wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży wystawia właściwy pracownik z komórki księgowej jednostki, która dokonała sprzedaży lub wykonała usługę, na żądanie kupującego/usługobiorcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - dla kontrahenta, oraz do archiwum jednostki. Nie ma obecnie obowiązku oznaczania na rachunku, który z egzemplarzy jest kopią, a który oryginałem. Rachunek powinien zawierać co najmniej następujące dane: imiona i nazwiska bądź nazwy firm, adresy sprzedawcy i kupującego, datę wystawienia i kolejny numer rachunku, określenie rodzaju i ilości towaru i usług wraz z cenami jednostkowymi, oraz ogólną kwotę płatności liczbowo i słownie.