Treść  Obciążyliśmy 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Nota obciążeniowa zwana jest również jako nota księgowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa to dokument rozliczeniowy jednostki, który stosowany jest przy dokumentowaniu transakcji, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Noty obciążeniowe sporządza się dla dokumentowania operacji z kontrahentami w zakresie naliczania odsetek za zwłokę nieterminowo opłacanych należności lub kar umownych powstałych z powodu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Noty wystawia się również w przypadku transakcji z pracownikami jednostki dotyczących obciążenia należnościami wynikających z niedoborów i szkód w mieniu przedsiębiorstwa.