Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Od pierwszego stycznia 2013 roku, po nowelizacji ustawy o podatku VAT, podatnik może wystawiać faktury zbiorcze, które dokumentują kilka odrębnych dostaw usług i towarów dokonanych w trakcie miesiąca kalendarzowego. Powinny być one wystawione najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano usługę lub wydano towar. Podatnicy, którzy podczas wydawania towarów lub wykonywania usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny musza zwracać uwagę na terminy powstania obowiązku podatkowego.