Zwolnienie z VAT
Zwolnienie z VAT
1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią, powiększyła się grupa podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Nowelizacja ustawy (z dnia 4 lipca 2019 roku) stanowi przede wszystkim uzupełnienie szczególnych procedur dotyczących drobnych przedsiębiorców, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. A ściślej mówiąc: chodzi głównie (choć, co warto podkreślić, nie wyłącznie!) o art. 113 tejże ustawy.

Zwolnienie z VAT - co się zmieniło?
Nowelizacja ustawy wskazuje na nowe grupy podatników, u których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego z VAT. Poza tymi podatnikami, którzy już byli wyszczególnieni we wspomnianej ustawie, uwzględnieni zostali kolejni. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostawców części do motocykli i samochodów (niezależnie od sposobu realizacji dostawy), świadczących usługi ściągania długów (w tym factoringu - w praktyce chodzi głównie o firmy windykacyjne), a także tych, którzy realizują dostawy na odległość (chodzi tu zatem m.in. o sprzedaż internetową bądź telefoniczną, a dotyczy to głównie branży elektronicznej). Mówiąc bardziej szczegółowo, tym zwolnieniem są objęci ci podatnicy, u których wartość sprzedaży - w poprzednim roku podatkowym - łącznie nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych. Co ważne, w tym przypadku do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

O jakie grupy poszerzył się katalog podatników?
Do ustawy dopisani zostali podatnicy dokonujący dostaw:
  • następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);
  • hurtowych i detalicznych części do:
- pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
- motocykli (PKWiU 45.4);”.
Listę podatników, którzy także nie mogą skorzystać ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT, uzupełnili ponadto ci, którzy świadczą usługi w zakresie ściągania długów - w tym factoringu.

Jaki jest powód wprowadzania zmian w zwolnieniu z VAT?
Wyżej opisane zmiany w przepisach dotyczących VAT Ministerstwo Finansów tłumaczy chęcią zmniejszenia tzw. szarej strefy. Inaczej rzecz ujmując, poszerzenie kręgu podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ma uszczelnić ten podatek i zarazem ograniczyć skalę ewentualnych oszustw podatkowych.