Zwolnienie z PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców
Zwolnienie z PIT
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy, która zakłada zwolnienie z PIT dla pracowników do 26. roku życia. Według szacunków zwolnienie z podatku dochodowego może dotyczyć nawet 2 mln młodych osób. Zmiana ma na celu m.in. obniżenie kosztów pracy, umożliwienie młodym szybkie wejście na rynek pracy, zminimalizowanie szarej strefy, a także zredukowanie różnicy pomiędzy kwotą, którą pracownik otrzymuje na rękę, a kosztami jakie z tytułu zatrudnienia ponosi firma. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z zapisami wolne od podatku dochodowego będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, osiągnięte przed podatnika do 26. roku życia. Zwolnienie nie będzie obejmowało zaś przychodów z samozatrudnienia, a także przychodów z umów o dzieło. Warto podkreślić, że zwolnienie nie dotyczy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zwolnienie z podatku, a limit
Nowelizacja przewiduje roczny limit przychodów, który może zostać objęty zwolnieniem i wynosi on 85 528 zł. Limit ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku. Natomiast w przypadku dochodów osiągniętych w 2019 roku limit wynosi 35 636,67 zł. Kwota ta stanowi jedną piątą rocznego limitu, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać dopiero od 1 sierpnia br., a więc tylko przez pięć miesięcy. Z kolei przychody przekraczające wyżej wymienione sumy będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Co ważne, przy wyliczeniach limitu nie będą uwzględniane:
  • przychody z pracy oraz z umów zlecenia, które zostały opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  • przychody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • przychody, od których niepobierane są podatki na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zwolnienie z PIT w 2019 roku
Jeżeli podatnik, który nie ukończył 26. roku życia, złoży oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, osiągnięte od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w całości korzystają ze zwolnienia od podatku pracodawca nie będzie musiał pobierać zaliczek na podatek. Zwolnienie będzie obowiązywało najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał oświadczenie i trwać będzie do momentu uzyskania przed podatnika 26. roku życia lub do przekroczenia limitu 35 636,67 zł. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, podatnicy otrzymają zwrot podatku dopiero po złożeniu rocznego zeznania PIT za 2019 rok. Od nowego roku pracodawca będący płatnikiem nie będzie już pobierał zaliczek na podatek, chyba, że pracownik złoży oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia. Oświadczenie to ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy podatnik jest zatrudniony w kilku miejscach, wówczas niepobieranie zaliczek na podatek skutkowałoby koniecznością znacznej dopłaty w rocznym rozliczeniu.