Zryczałtowany podatek od dochodu
Zryczałtowany podatek od dochodu
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro. Kolejnym warunkiem jest rodzaj prowadzonej działalności przez chcących skorzystać z ryczałtu.

Wyłączeniu od możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:
 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł).
Wysokość opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależna jest od stawki ryczałtu. Stawki ryczałtu wynoszą:
 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów np. lekarzy, dentystów, pielęgniarki, położne, tłumaczy, nauczycieli (w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny),
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, pomocy społecznej,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).