Zmiany w uldze na złe długi w 2019 roku
złe długi
Polskie prawo podatkowe przewiduje tzw. ulgę na złe długi. Określa ona możliwość pomniejszenia podatku, który ma zapłacić przedsiębiorca w sytuacji gdy wierzyciel nie dotrzyma terminu płatności. Każdy przedsiębiorca musi kontrolować wpływ należnych firmie środków finansowych. Zdarzają się sytuacje, kiedy to kontrahenci spóźniają się z bieżącym płaceniem faktur. Problem pojawia się dopiero w momencie, gdy opóźnienie sięga kilku miesięcy, a przedsiębiorca musi rozliczyć się z podatku za nieopłaconą jeszcze fakturę. Instrumentem wspierającym podatników jest wówczas procedura ulgi na złe długi. To oznacza, że przedsiębiorca będący podatnikiem VAT może dokonać korekty podatku należnego od sprzedaży towarów i usług z faktur, których nieściągalność jest udowodniona.

Ulga na złe długi
O ulgę na złe długi może ubiegać się przedsiębiorca, który wystawił fakturę z terminem płatności, jednak kontrahent nie wpłacił całości lub części kwoty. W związku z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2019 roku skrócony został termin uznania wierzytelności do 90 dni. W poprzednich latach podatkowych okresem nieściągalności długu było 150 dni. W trosce o sprawne funkcjonowanie firm ustawodawca skrócił czas oczekiwania na zapłatę faktury, tak by przedsiębiorcy mogli szybciej posłużyć się ulgą na złe długi. Podatnik może wcześniej skorzystać z ulgi i obniżyć należny podatek VAT. Natomiast dłużnicy są zobowiązani do wcześniejszej korekty odliczonego VAT-u.

Komu przysługuje ulga na złe długi?
Z ulgi na złe długi może skorzystać każdy kto prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT. Drugim warunkiem jaki musi być spełniony przez przedsiębiorcę to minimum 90 dni od chwili upłynięcia terminu zapłaty określonej na fakturze. Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, by przedsiębiorca mógł się ubiegać o ulgę na złe długi muszą być spełnione jeszcze inne kryteria:
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
  • Nieopłacona faktura została wystawiona na rzecz czynnego podatnika VAT-u, wobec którego nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne.
  • W przeddzień złożenia przez pokrzywdzonego zeznania podatkowego zarówno on, jak i dłużnik byli zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT-u.
  • Wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny.
  • Wierzytelności nie zostały zbyte.
  • Wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności.
Przedsiębiorca korzystający z ulgi na złe długi może pomniejszyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, samego podatku VAT o wartości związane z nieopłaconą przez dłużnika fakturą. Przedsiębiorca stosujący ulgę zobowiązany jest zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej korekcie i złożyć deklarację VAT. W dokumencie należy wskazać sumę wartości korekty oraz dane dłużnika.