Zmiana maksymalnej kary porządkowej od 2022 roku
kara porządkowa
Kara porządkowa, jaką podatnik może zostać ukarany na przykład za zignorowanie wezwania otrzymanego od organu podatkowego, w 2022 roku wzrośnie w porównaniu z rokiem obecnym. Z jakimi opłatami trzeba się liczyć? I w jakich sytuacjach może to nastąpić? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Dodajmy, że obecnie, w 2021 roku, kara porządkowa wynosi dokładnie 2900 złotych.

Kara porządkowa – od czego zależy jej poziom?
Od czego zależy to, na jakim poziomie ustalona jest kara porządkowa? Otóż decyduje tu wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. To, jak wyglądają one w pierwszych dwóch kwartałach danego roku, jest porównywane do analogicznego okresu z minionego roku. Jeżeli wskaźnik ma wartość ujemną, to kara porządkowa pozostaje bez zmian. Natomiast jeśli wzrost jest widoczny, to kwota ta zostaje podwyższona.

Komu grozi kara porządkowa?
Zgodnie z art. 262 § 1 ordynacji podatkowej, karą porządkową mogą zostać ukarani strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły. Powodem może być kilka sytuacji. Po pierwsze, kiedy – pomimo prawidłowego wezwania otrzymanego z organu podatkowego, nie stawili się oni osobiście bez uzasadnionej przyczyny. Po drugie, kiedy bezzasadnie odmówili stawienia się na spotkanie albo kiedy nie dokonali wyznaczonego w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności w określonym terminie. Kara porządkowa grozi ponadto za bezzasadną odmowę okazania dokumentów bądź ich nie przedstawienie w wyznaczonym terminie. Chodzi tu o dokumentację, której obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach. I wreszcie czwarty powód: kara porządkowa grozi tym osobom wtedy, kiedy bez zezwolenia organu podatkowego, opuściły one miejsce przeprowadzenia czynności jeszcze przed jej zakończeniem.

Kara porządkowa w 2022 roku – jaką będzie miała wysokość?
O zmianach, jakie mają wejść w życie w 2022 roku, informuje obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022. Dostępne jest w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” 2021 pod poz. 735. Zgodnie z tym aktem prawnym, kara porządkowa na 2022 rok wyniesie równo 3 tysiące złotych. To o 100 złotych więcej, niż w przypadku 2021 roku. Kara ta jest nakładana w formie postanowienia. O tym, czy zostanie nałożona, czy może jednak uchylona, decyduje wyłącznie organ podatkowy, przed którym toczy się takie postępowanie. Oczywiście na postanowienie o odmowie uchylenia kary można wnieść zażalenie.