Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy
Celem zasiłku wyrównawczego, funkcjonującego w prawie ubezpieczonym od czterech dekad, jest wyrównanie utraconego poziomu wynagrodzenia. Straty te powstają w wyniku ściśle określonych zdarzeń ubezpieczeniowych, takimi sytuacjami jest m.in. rehabilitacja zawodowa. Z prawa do tego świadczenia mogą skorzystać tylko i wyłącznie pracownicy.

Komu i kiedy przysługuje?
W szczególności przysługuje on pracownikom w trzech przypadkach:
 • Gdy praca wykonywana przez świadczeniobiorcę odbywa się w warunkach określanych jako szczególnie uciążliwe.
 • Gdy osoba zatrudniona utraciła zdolność do wykonywania swojej pracy czego przyczyną może być długotrwała choroba, a w związku z zaistniałą sytuacją pracownik wymaga pomocy w adaptacji w pracy – taka osoba może być poddana rehabilitacji zawodowej.
 • Gdy pracownik zmuszony jest do przekwalifikowania się z powodu zagrożenia pojawienia się tak zwanej choroby zawodowej jaką może być na przykład uszkodzenie słuchu lub pylica.
Istotną informacją jest, że już pierwszego dnia rehabilitacji pracownik ma możliwość ubiegania się o zasiłek wyrównawczy. Świadczenie takie nie może jednak trwać dłużej niż 24 miesiące. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy rehabilitacja jest wynikiem wypadku w pracy lub też choroby zawodowej, to zasiłek przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego, a w pozostałych przypadkach z ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy może nie zostać przyznany zasiłek wyrównawczy?
Zdarzają się przypadki, gdy wniosek o zasiłek wyrównawczy może zostać odrzucony, dzieje się tak w przypadkach:
 • Gdy to rażące niedbalstwo było przyczyną wypadku w miejscu pracy, lub gdy nie zostały zachowane podstawowe zasady przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia.
 • Gdy wypadek w pracy wydarzył się w czasie, gdy pracownik znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Gdy osoba zatrudniona nie wyraziła zgody i w konsekwencji nie poddała się badaniom mogącym stwierdzić ilość alkoholu w organizmie lub zażycia innych podejrzanych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).
Kiedy ustaje możliwość przyznawania zasiłku wyrównawczego?
Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje:
 • Jeżeli z powodu stanu zdrowia osoby ubezpieczonej będącej pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się bezcelowa.
 • Wraz z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy. Stać się tak może jednak nie później niż po dwóch latach od dnia, w którym osoba ubezpieczona będąca pracownikiem podjęła rehabilitację,
Kiedy nie można ubiegać się o zasiłek wyrównawczy?
Zasiłek wyrównawczy nie może być przyznany:
 • Gdy niezdolność do pracy wynikała z powodu choroby.
 • Gdy nieobecność w pracy spowodowana była opieką nad bliską osobą.
 • Gdy pracownik jest w trakcie zasiłku macierzyńskiego.
 • Gdy nieobecność pracownika wynikała z powodów osobistych.
Wysokość zasiłku wyrównawczego
Świadczenie to pełni rolę rekompensaty za utracony zarobek, a jego kwota zależna jest więc od indywidualnego wynagrodzenia pracownika, który to został poddany rehabilitacji zawodowej. Jak więc sama nazwa wskazuje - zasiłek wyrównawczy jest to wyrównanie pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem na przestrzeni 12 miesięcy pracy w warunkach normalnego wykonywania obowiązków, a wynagrodzeniem obniżonym w trakcie niepełnej zdolności do wykonywania pracy.