Zaliczki na podatek dochodowy w 2020 roku
Zaliczki na podatek dochodowy
To bardzo ważna informacja dla podatników! Zmieniły się zasady, według których należy wyliczać zaliczki na podatek dochodowy. Informacje o zmianach, dotyczących obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2020 roku, można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zaliczki na podatek dochodowy – kogo to dotyczy?
Zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) <<zakładami pracy>>, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej”.

Na jakich zasadach należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy w 2020 roku?
Przy obliczaniu zaliczek za wynagrodzenia, które podatnik uzyskał do końca września 2019 roku, obowiązują dotychczasowe zasady. Natomiast (zgodnie z art. 6 wyżej wymienionej ustawy z 30 sierpnia 2019 roku) przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku, zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%. Co więcej, kwota zmniejszająca podatek wynosi w takich przypadkach 525,12 zł. Istotne jest także to, że – na wniosek podatnika – zamiast stawki 17% można zastosować stawkę 17,75%.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2020 roku - jakie progi podatkowe obowiązują?
W dalszym ciągu przy rozliczaniu podatku stosowane są dwa progi podatkowe. Pierwszy z nich jest brany pod uwagę do kwoty 85 528 złotych – wówczas obowiązuje wspomniane 17%. Z kolei drugi próg podatkowy (powyżej wyżej podanej kwoty) niesie za sobą konieczność zapłaty 32-procentowego podatku dochodowego.
Warto jednak wziąć pod uwagę także i to, że od stycznia 2020 roku wyliczenia podatkowe ulegną zmianie. W miesiącach, w których dany pracownik nie osiągnie dochodów, przekraczających pierwszy próg podatkowy, pracodawca naliczy podatek 17%. W miesiącu, w którym w zakładzie pracy wspomniany pierwszy prób podatkowy zostanie przekroczony, pracodawca powinien naliczyć podatek 17-procentowy od części tych dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, a od kwoty nadwyżki - 32% podatku. Z kolei w następnym miesiącu (po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego) zaliczki wyniosą już 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.