Zaliczki na PIT za styczeń 2021 roku
Zaliczki na PIT za styczeń 2021
Ministerstwo Finansów wydłuży termin wpłaty zaliczek PIT od pracowników. To kolejne takie przesunięcie. Ma przede wszystkim zapobiegać redukcji zatrudnienia, wynikającej z COVID-19. Decyzję o przesunięciu tego terminu podjął Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusz Kościński. Formalnie znalazła się ona w projekcie rozporządzenia, które przedłuża przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. Jako powód resort podał konieczność wsparcia płynności finansowej przedsiębiorców, a także przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia. Wszystko to wynika z trwającego stanu epidemii COVID-19 oraz wiążących się z nim ograniczeń dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Termin wpłaty przedłużony - kogo to dotyczy?
Projekt rozporządzenia obejmuje tych podatników, których dotknęły negatywne konsekwencje wynikające z COVID-19. Chodzi tu m.in. o takie branże, jak: gastronomiczna, rozrywkowa, dbająca o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej czy turystyczna. Łącznie tym rozwiązaniem objętych ma zostać około 90 tysięcy przedsiębiorców.

O jakim przedłużeniu mowa?
Rozporządzenie ma przedłużyć termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 roku. Obecny projekt zakłada, że wpłata będzie możliwa do 20 sierpnia 2021 roku. Przedłużenie terminów ma dotyczyć zaliczek na podatek, pobranych przez płatników od kilku rodzajów przychodów. Po pierwsze, ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Po drugie, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników. Po trzecie, od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie dotyczyć deklaracji PIT-4R (deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Termin zostanie przesunięty po raz trzeci
Termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy zostanie przesunięty już po raz trzeci. W pierwszej fazie pandemii koronawirusa termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 roku został przedłużony odpowiednio do 20 sierpnia, 20 października i 20 grudnia 2020 roku. Rozwiązaniem tym objęto 1,2 mln płatników podatku PIT. Później terminy te zostały przedłużone po raz drugi - kolejno: do 20 maja, 20 czerwca i 20 lipca 2021 roku. Z tego rozwiązania skorzystało 85 tysięcy płatników PIT. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje trzecie przesunięcie terminu wpłaty - do 20 sierpnia 2021 roku w przypadku zaliczek PIT z kwot, które płatnicy wpłacili w styczniu 2021 roku.