Zakup usług budowlanych od małego podatnika
Zakup usług budowlanych
Branża budowlana odnotowuje ostatnio ogromny rozkwit. Tego typu przedsiębiorcy na brak zleceń nie mogą narzekać, ekipy są wręcz rozchwytywane przez zleceniodawców. W związku z tym, że zakres prac jest coraz szerszy, firmy świadczące usługi budowlane chętnie korzystają z pracy podwykonawców. A ci nie raz stosują kasową metodę rozliczania VAT. Kluczowe są w tym przypadku zagadnienia, dotyczące rozliczania zakupu usług budowlanych od małego podatnika. Te najważniejsze poruszamy w tym artykule.

Kim jest mały podatnik?
Zgodnie z ustawą o VAT, mały podatnik to ten, u którego wartość sprzedaży (razem z kwotą podatku) w minionym roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty, będącej równowartością 1 200 000 euro. To także podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze. Wyjątkiem jest tu jednak komis - o ile kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty, która odpowiada 45 000 euro. Co ważne, kwoty wyrażone w euro są przeliczane według średniego kursu tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i wynoszą odpowiednio 5 176 000,00 zł oraz 194 000,00 złotych.

Rozliczenie zakupu od małego podatnika
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku zakupu usługi budowlanej mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje w dwóch wariantach. Pierwszy wariant zakłada, że następuje to z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Dzieje się tak w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika o jakim mowa w art. 15, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Natomiast drugi wariant zakłada, że taki obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż 180. dnia (licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Dzieje się tak w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego, niż ten wymieniony powyżej. Musi to być poprzedzone pisemnym zawiadomieniem, dostarczonym do naczelnika urzędu skarbowego (w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który mały podatnik będzie stosował "metodą kasową").

Jak działa odwrotne obciążenie?
W przypadku, gdy na fakturze znajdują się dwie adnotacje - "metoda kasowa" oraz "odwrotne obciążenie" - obowiązek podatkowy z tytułu nabycia usług budowlanych od podwykonawcy będącego tzw. małym podatnikiem powstaje z dniem otrzymania przez małego podatnika całości albo części zapłaty za wykonane usługi. Dotyczy to usług budowlanych oraz usług budowlano-montażowych. Sam mechanizm "odwrotnego obciążenia" polega zaś na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę.