Wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę
Umowa o pracę może się zakończyć z datą, do której obowiązuje. Może być także rozwiązana. W tym drugim przypadku taką decyzję mogą podjąć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Mogą się także w tej sprawie po prostu porozumieć. Jak ma się do tego chorobowa absencja pracownika? Wyjaśnienie znajdziecie w tym artykule. Wypowiedzeniu umowy o pracę, a także rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawsze powinno towarzyszyć pisemne oświadczenie każdej ze stron. W takim piśmie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna się pojawić przyczyna, czyli uzasadnienie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. Ponadto pracodawca, rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę, musi go także pouczyć w zakresie przysługującego mu prawa do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Umowa rozwiązana za wypowiedzeniem
Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny, czas określony albo czas nieokreślony. Może to zrobić zarówno sam pracownik, jak i jego pracodawca. Formalności należy dokonać w formie pisemnej. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w kilku przypadkach. Jednym z nich jest właśnie analizowana tu sytuacja, w której pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest tak, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zwolnienie lekarskie, a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Inaczej się sprawy mają, kiedy pracodawca i pracownik porozumieją się w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Z propozycją takiego kroku mogą wyjść obie strony. Wymaga to złożenia przez nie zgodnych oświadczeń - koniecznie na piśmie i ze wskazaniem terminu ustania stosunku pracy (może to być dowolny termin - taki, na który zgadzają się obie strony). Co ważne, w tym przypadku umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie, czyli na przykład podczas analizowanego tu przypadku zwolnienia lekarskiego. Podobnie zresztą wygląda to podczas urlopu wypoczynkowego pracownika albo korzystania przez niego z urlopu wychowawczego.

Kiedy pracownik może złożyć wypowiedzenie?
Przy okazji warto zauważyć, że pracownik sam może rozwiązać umowę o pracę. Może się tak stać bez wypowiedzenia i w dowolnym momencie. A jednym z przypadków, w którym to następuje jest orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie. Oczywiście chodzi o sytuację, w której pracodawca - mimo takiego orzeczenia - nie przeniesie pracownika do innej, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe pracy w terminie, który właśnie w tym dokumencie jest wskazany. Jednocześnie pracownik - takie oświadczenie rozwiązujące umowę o pracę za wypowiedzeniem - może złożyć będąc na zwolnieniu lekarskim. Należy jednak pamiętać o tym, by pracodawca miał okazję się z nim zapoznać. Tylko wtedy będzie to skuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę, a wynagrodzenie
Za okres, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Może to trwać do 33 dni choroby. Później mówimy o zasiłku chorobowym. Podobnie to wygląda wtedy, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim podczas wypowiedzenia. Z kolei, jeśli pracownik sam złożył wypowiedzenie umowy o pracę, kiedy jednocześnie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to przysługuje mu chorobowe wynagrodzenie aż do momentu trwania okresu wypowiedzenia. Zwolnienie lekarskie, które zostało wystawione w trakcie zatrudnienia, powinno trafić prosto do pracodawcy. Z kolei po ustaniu zatrudnienia obowiązek wypłaty zasiłku przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.