Wynagrodzenie ryczałtowe – co to jest?
Wynagrodzenie ryczałtowe
Wynagrodzenie ryczałtowe to jeden z rodzajów wynagrodzenia za świadczoną pracę. Najczęściej jest stosowany w stosunku do pracowników, którzy swoją pracę stale wykonują poza zakładem pracy. Wówczas możliwe jest zastąpienie ich wynagrodzeń (wraz z dodatkiem w godzinach nadliczbowych) właśnie ryczałtem. Wynagrodzenie ryczałtowe pozwala na rozliczanie pracy, jaka została wykonana w podstawowym wymiarze czasu, pracy stale wykonywanej w porze nocnej poza zakładem pracy oraz pracy, wykonywanej w czasie ponadnormatywnym. Należy tu jednak podkreślić, że wysokość wynagrodzenia ryczałtowego powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy, wykonywanej w godzinach nadliczbowych.

Kiedy możesz wybrać wynagrodzenie ryczałtowe?
Wynagrodzenie ryczałtowe przysługuje pracownikowi za wykonanie dzieła, zlecenia bądź usługi. Dotyczy także wykonywania robót budowlanych. Takie wynagrodzenie jest jednak z góry ustalone – niezależnie od tego, jakie związane są z tym koszty, pojawiające się po stronie wykonawcy. Najczęściej ryczałt jest wybierany w przypadku rozliczania kosztów podróży służbowych własnym środkiem transportu (obejmuje to zwykle zwrot kosztów zużytego paliwa, kosztu ubezpieczenia pojazdu oraz jego amortyzacji).

Wynagrodzenie ryczałtowe – co na to Kodeks cywilny?
Zasady wykorzystania wynagrodzenia ryczałtowego określa Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku). Zgodnie z art. 632 tego dokumentu, jeśli strony zdecydowały się na właśnie taki rodzaj wynagrodzenia, to przyjmujący zamówienie nie może żądać jego podwyższenia. I dzieje się tak nawet wtedy, kiedy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Należy jednak zauważyć, że jeżeli na skutek zmiany zasad pracy, których nie dało się przewidzieć wcześniej, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, to ryczałt może zostać podwyższony przez sąd. Może on także rozwiązać taką umowę.

Wynagrodzenie ryczałtowe za pracę w porze nocnej
Wynagrodzenie ryczałtowe może także stanowić dodatek za pracę w porze nocnej (czyli w praktyce między godz. 21:00 a 7:00). Osobie, która wykonuje taką pracę właśnie w tym okresie, przysługuje bowiem dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Stanowi on dokładnie 20 procent stawki godzinowej, jaka wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy jednak zauważyć, że jeżeli taka praca jest wykonywana poza zakładem pracy (stale i w porze nocnej), to wspomniany dodatek można zastąpić właśnie ryczałt. Wysokość takiego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. I choć jego minimalną wysokość określa Kodeks pracy, to pracodawca może ustalić jego wysokość na znacznie wyższym poziomie.