Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych
Wydatki na dokształcanie
Człowiek uczy się przez całe życie poprzez nowe doświadczenia czy edukację w konkretnym kierunku czego również wymaga od nas rynek pracy, który jest specyficzny i bardzo dynamiczny pod wieloma względami. Świat idzie do przodu, musimy być więc na bieżąco, orientować się w aktualnych trendach i nadążać za nimi, w szczególności gdy prowadzimy firmę na tak konkurencyjnym rynku jaki dziś mamy. Szkolenia, kursy, warsztaty to dziś niemal nieodłączne elementy rynku pracy. Co chwila wprowadzane są nowe rozwiązania, technologie czy mechanizmy, które obowiązkowo powinny być przyswojone przez każdego przedsiębiorcę chcącego utrzymać się w branży. Udział w kursach jest zazwyczaj płatny i wiąże się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorcę określonych wydatków. Jeżeli szkolenie ma ścisły związek z prowadzoną działalnością i może przełożyć się na większe zyski firmy, wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Koszt uzyskania przychodu
Jak sama nazwa wskazuje do kosztów uzyskania przychodu należą te wydatki, których poniesienie ma na celu zwiększenie przychodów firmy lub zachowanie dotychczasowego źródła dochodu. Wydatek ten musi mieć jednak ścisły związek z prowadzoną działalnością, a obowiązkiem podatnika jest udowodnienie, że pomiędzy kosztem, a działalnością takowa zależność zachodzi. Jeżeli przedsiębiorca nie udokumentuje i nie wykaże związku przyczynowo – skutkowego, urząd skarbowy może zakwestionować zasadność ujęcia wydatków w kosztach z tytułu prowadzonej działalności.

Wydatki na dokształcanie
Jakie wydatki związane z edukacją przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Są nimi wydatki poniesione na:
  • studia wyższe - w tym zakup podręczników, opłacenie czesnego, które podnoszą poziom wiedzy i kwalifikacje przedsiębiorcy, co przekłada się efektywniejsze zarządzanie i wpływa na podnoszenie dochodów firmy. Co ważne, kierunek studiów musi być ściśle związany z prowadzoną działalnością;
  • kursy językowe – to niemal obowiązkowy warunek sprawnego funkcjonowania na rynku. Dzięki znajomości języków przedsiębiorca może pozyskiwać nowych, zagranicznych klientów i rozszerzać swoją działalność na europejskie rynki zbytu;
  • szkolenia branżowe – są niezbędne po to by przedsiębiorca mógł podnosić kwalifikacje i na bieżąco śledzić trendy w swojej branży, tak by reagować adekwatnie do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i usprawniać funkcjonowanie swojej firmy poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, które w efekcie przełożą się na zwiększenie dochodów.
W niektórych przypadkach kosztem uzyskania przychodu mogą być także wydatki poniesione na kurs prawa jazdy czy zakup prasy branżowej. Art. 23 ustawy o PIT zawiera wykaz wydatków, które nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu mimo, że mają ścisły związek z prowadzoną działalnością. Żadne z wyżej wymienionych kosztów nie zostały ujęte w ustawie, czego jednak nie należy odbierać jako przyzwolenie na umieszczenie w kosztach. Warunkiem niezbędnym jest wskazanie zasadności poniesienia tych wydatków, co jest podstawą do tego by organy podatkowe nie podważyły naszej decyzji.