VAT kwartalny tylko dla małych podatników od 2017 roku
VAT kwartalny
Od początku bieżącego roku rozliczenia kwartalne podatku VAT możliwe są jedynie dla małych podatników. Zgodnie z artykułem drugim, punkt 25 ustawy o podatku VAT podatnikiem małym jest podatnik, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, wliczając w to kwotę podatku, nie przekracza równowartość miliona dwustu tysięcy euro. Jeżeli wartość Twojej sprzedaży nie przekroczyła progu 5 157 000,00 złotych to w tym roku możesz korzystać z przywilejów małego podatnika i rozliczać VAT kwartalnie.

Alternatywnie małym podatnikiem nazywa się podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo o charakterze maklerskim, zarządzające funduszem inwestycyjnym lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz osobę będącą agentem, zleceniobiorcą albo inną osobą, która świadczy usługi o zbliżonym charakterze pomijając komisy. Wszystko to pod warunkiem, ze kwota prowizji lub innych sposobów pobierania wynagrodzenia za wykonane usługi (wliczając w to kwotę podatku) nie przekroczyła w roku 2016 kwoty, która swą równowartością odpowiada czterdziestu pięciu tysiącom euro.

Poza zapisami z art. 2 należy również brać uwagę treść art. 99 ust. 3a tej samej ustawy, który nie pozwala na rozliczenia za okresy kwartalne dla małych podatników, którzy:
  • W obecnym kwartale lub czterech poprzedzających kwartałach dokonywali dostaw towarów opisanych w załączniku numer 13 do ustawy o podatku VAT (m.in. towary wrażliwe i towary nprzy których stosuje się system odwrotnego obciążenia VAT). Wyjątkiem są firmy, których łączna wartość dostaw tychże towarów (nie wliczając podatku) nie przekroczyła w żadnym miesiącu w opisanym wyżej okresie kwoty 50 tysięcy złotych;
  • Zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres dwunastu miesięcy liczonych od momentu, w którym dokonano rejestracji. Przepisy przejściowe w opisanym wyżej zakresie dotyczą też podatników VAT zarejestrowanych jako czynnych w czwartym kwartale ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą podatnicy Ci są zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT;
Warto dodać, że przedsiębiorcy, którzy z powodu nowelizacji ustawy o podatku VAT nie składają już druku VAT-7D, nie są zobowiązani do składania aktualizacji VAT-R. Identycznie jak miało to miejsce rok temu, gdy nowelizacja przepisów spowodowała zmianę właściwości urzędów skarbowych dla podatku VAT.