Ulga podatkowa dla seniorów
Czy seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ale nadal są aktywni zawodowo, mogą liczyć na ulgę podatkową? Niektórzy tak. W jakich przypadkach? Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Podstawą prawną ulgi, na której się tu skupiamy, jest art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustawy PIT.

Ulga dla pracujących seniorów – na czym polega?
Ulga podatkowa dla seniorów aktywnych zawodowo sprowadza się do zwolnienia ich przychodów z podatku dochodowego, ale maksymalnie do kwoty 85 528 złotych w roku podatkowym. Chodzi tu o przychody z pracy na etacie oraz z umów zlecenia, zawartych przede wszystkim z firmami. Przy czym należy zaznaczyć, że wyjątek stanowią przychody uzyskane w oparciu o umowy, które są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jaką prowadzi podatnik, a także przychody z umów z rodzaju tych o zarządzaniu przedsiębiorstwem czy kontraktach menedżerskich.

Ponadto ulga dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów, które pochodzą z zasiłku macierzyńskiego oraz z działalności gospodarczej, która jest opodatkowana 5% stawką, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo według skali podatkowej. Warunkiem jest tu jednak podleganie ubezpieczeniom społecznym (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Ulga podatkowa dla seniorów aktywnych zawodowo – czego nie obejmuje?
Ulga podatkowa dla pracujących seniorów nie obejmuje kilku rodzajów przychodów. Przede wszystkim chodzi tu o zasiłki chorobowe, o przychody z umów o dzieło oraz z tytułu praw autorskich (poza tymi, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę), a także o przychody, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia, przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i zwolnione od podatku dochodowego.
Ulga dla seniorów aktywnych zawodowo – kto dokładnie może z tego skorzystać?

Z ulgi dla aktywnych zawodowo seniorów mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Muszą to być osoby, które – pomimo takiej możliwości – nie pobierają emerytury albo renty rodzinnej ani z KRUS, ani z ZUS, ani z mundurowych systemów ubezpieczeń, a także nie otrzymują świadczeń pieniężnych, wynikających ze zwolnienia funkcjonariusza służby mundurowej ze służby stałej oraz uposażenia, jakie przysługuje sędziemu w stanie spoczynku bądź uposażenia rodzinnego.

Ulga podatkowa dla seniorów – kiedy można z niej skorzystać?
Z ulgi, o której tu mówimy, można korzystać już w trakcie roku. Jednak jej ostatecznego rozliczenia należy dokonać przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.
Bitcoin