Ulga na kasę fiskalną online
Ulga na kasę fiskalną
Wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na te w formie online ruszyła na dobre. Warto wiedzieć, że część podatników może się ubiegać o zwrot wydanych w ten sposób pieniędzy. Kto może odzyskać koszty? Na jakich zasadach? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Kwestię zwrotu kosztów można załatwić na trzy sposoby - podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym albo listownie, albo drogą elektroniczną.

Ulga na kasę online - komu przysługuje?
Zasady stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy zmieniły się z dniem 1 maja 2019 roku. Są efektem wprowadzenia do obrotu właśnie wspomnianych kas fiskalnych online. To oznacza, że ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (tzw. kasa starego typu albo tradycyjna) przysługuje tylko wtedy, kiedy kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 roku. Podatnicy, którzy kupili kasę starego typu już po tym terminie, nie mogą skorzystać ze zwrotu kosztów. Przedsiębiorcy, którzy spełniają wyżej wymieniony warunek, mogą się starać o odliczenie kwoty, którą wydali na zakup kasy lub jej zwrot. Co ważne, jest to możliwe niezależnie od tego, czy rozliczają oni VAT, czy są zwolnieni z tego podatku. Przy czym, jeśli przedsiębiorca rozlicza VAT w deklaracji, to może w niej odliczyć od podatku część kwoty wydanej na zakup każdej z kas. Z kolei jeśli nie rozlicza VAT-u poprzez deklarację, może liczyć na zwrot kosztów zakupu kasy na swoje konto.

Jakie są zasady ubiegania się o ulgę?
Żeby ubiegać się o ulgę na zakup każdej z kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zostały zakupione do 30 kwietnia 2019 roku, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, należy złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie z informacją o liczbie kas rejestrujących, a także o adresie, pod którym są one używane. Co istotne, przedsiębiorca powinien to zrobić jeszcze zanim zacznie sprzedawać towary oraz świadczyć usługi. Po drugie, ewidencjonowanie obrotu na kasie fiskalnej podatnik powinien rozpocząć nie później, niż w obowiązujących go terminach. Po trzecie, musi on posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną. Poza tym, musi złożyć wniosek o zwrot kosztów (dotyczy to przedsiębiorców zwolnionych z VAT) albo odliczyć kwotę ulgi w deklaracji VAT (dotyczy to tzw. vatowców). Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca może liczyć na ulgę w wysokości 90 procent ceny zakupu kasy (bez podatku). Przy czym nie może to być kwota wyższa, niż 700 złotych.

Ulga na kasę online - kiedy to załatwić?
Czynny podatnik VAT może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej najwcześniej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Warto jednak wiedzieć, że dopuszczalne jest rozliczenie zwrotu w późniejszym terminie. Z kolei tzw. nievatowiec, wniosek o zwrot kosztów może złożyć najwcześniej w tym samym miesiącu, w którym rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Sam zwrot kosztów jest dla podatnika bezpłatny. Przy czym warto wiedzieć, że wyróżnia się kilka przypadków, które niosą za sobą konieczność zwrotu wspomnianej ulgi. Stanie się tak, jeśli - w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - przedsiębiorca:
- przestanie używać kasy;
- nie zgłosi kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego do serwisu;
- zamknie przedsiębiorstwo;
- dopuści do otwarcia likwidacji albo do ogłoszenia upadłości swojej firmy;
- sprzeda przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych;
- odliczy zwrot z naruszeniem przepisów (chodzi o przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących).