Ulga na dziecko (za 2022 rok)
Ruszyło składanie zeznań podatkowych za 2022 rok. Część podatników tradycyjnie może skorzystać z różnego typu ulg. Wśród nich jest ta na dziecko.

To ulga adresowana do osób, które wychowują dzieci. Dzięki niej, na przykład rodzice mogą zapłacić mniejszy podatek. Kto dokładnie może z tego skorzystać? Na jakich zasadach? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Dla kogo ulga na dziecko?
Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także osobom, które pełnią rolę rodziny zastępczej i mają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z kolei przeszkodą do skorzystania z tej ulgi jest wyłączne uzyskiwanie dochodów, opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a także 19-procentową stawką podatku liniowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli natomiast – poza wspomnianymi tu dochodami – wyżej wymienione osoby uzyskały w danym roku podatkowym także te dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, to mają prawo do wykazania kwoty przysługującej im do odliczenia ulgi. W praktyce: wystarczy na przykład zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie za pracę, żeby – pomimo wskazanych tu wyjątków – skorzystać z ulgi na dziecko.

Kiedy przysługuje ulga na dziecko w zeznaniu podatkowym za 2022 rok?
Ulga przysługuje tej osobie, która w stosunku do małoletniego dziecka wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego (jeśli dziecko z nią mieszkało) bądź sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej (zgodnie z sądowym orzeczeniem albo umową zawartą ze starostą). Prawo do odliczenia ulgi od podatku przysługuje również tym, którzy utrzymywali pełnoletnie dzieci niezależnie od ich wieku, a które – zgodnie z innymi przepisami – otrzymywały dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Dotyczy ponadto osób utrzymujących dorosłe dzieci do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach. Choć w tym ostatnim przypadku konieczne jest dokładne zapoznanie się z przepisami, regulującymi przede wszystkim system oświatowy oraz szkolnictwo wyższe.

Chcąc skorzystać z ulgi, warto również zaznajomić się z ustawą PIT. Nie bez znaczenia jest bowiem m.in. kwestia przychodów, jakie osiąga dziecko. Część z nich nie wyklucza wspomnianej ulgi, a z częścią jest dokładnie odwrotnie. Dodatkowo, odliczenie nie przysługuje po tym, jak dziecko wstąpi w związek małżeński albo gdy – na podstawie orzeczenia sądu – trafi ono do instytucji, która zapewni mu całodobowe utrzymanie.

Mało tego! Należy tu wziąć pod uwagę limity dochodów. Zarówno dla osób będących w związku małżeńskim, jak i osób samotnie wychowujących dziecko, wynoszą one 112 000 złotych. Z kolei dla osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim albo wzięły ślub w minionym roku (czyli nie pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy), limit dochodu wynosi 56 000 złotych.

Ulga na dziecko – na ile możesz liczyć?
Zarówno na pierwsze, jak i na drugie dziecko obowiązuje 92,67 złotych ulgi miesięcznie. Na trzecie dziecko to już 166,67 złotych miesięcznie. Natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 złotych w skali miesiąca.