Tarcza finansowa COVID-19
Tarcza finansowa COVID
W związku z pandemią koronawirusa i wiążącą się z tym trudną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną, przedsiębiorcy mogą liczyć na finansową pomoc. Chodzi tu przede wszystkim o tarczę finansową, oferowaną przez rząd. Ma ona na celu ochronę zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń dla firm oraz zachowanie przez nie płynności finansowej. Z subwencji mogą skorzystać zarówno mikro, mali, jak i średni przedsiębiorcy. W każdym z tych przypadków właściciele firm mogą się ubiegać o różne stawki. Są one zależne od liczby zatrudnianych przez nich pracowników.

Tarcza finansowa - na ile mogą liczyć przedsiębiorcy?
Rząd szacuje, że do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa, w ramach tarczy finansowej trafi łącznie 100 miliardów złotych. Kwota ta jest rozdzielona na trzy części. Łącznie 25 mld złotych jest przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw, 50 mld złotych dla małych i średnich firm, a kolejne 25 mld złotych dla dużych podmiotów.

Wysokość wsparcia, a liczba pracowników
Chęć otrzymania finansowej pomocy wymaga złożenia wniosku. Należy w nim wskazać m.in. liczbę zatrudnionych w firmie pracowników. To szczególnie istotne w momencie ustalenia przynależności do grupy mikrofirm lub małych średnich przedsiębiorstw. Mikrofirmy liczą od 1 do 9 pracowników - w tym przypadku przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet po 324 tys. złotych wsparcia. Z kolei MŚP liczą od 10 do 249 pracowników - przedsiębiorcy mogą tu dostać nawet po 3,5 mln złotych.

Tarcza finansowa - ważne definicje
Polski Fundusz Rozwoju przypomina, że pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Co ważne, w tej liczbie nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, a także tych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Uwzględnia się za to pracowników, którzy przebywają na bezpłatnym urlopie oraz tych, którzy są aktualnie na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. O mikrofirmie mówimy wtedy, jeśli na 31 grudnia 2019 roku zatrudniała ona co najmniej jednego pracownika (nie ma tu znaczenia wielkość etatu takiego pracownika). Wyłączyć należy jednak właściciela przedsiębiorstwa, którego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie przekracza kwoty 2 mln euro.
Z kolei małe średnie przedsiębiorstwa to te podmioty, które zatrudniają do 249 pracowników (nie licząc właściciela będącego osobą fizyczną) oraz których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro bądź suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jak określić liczbę pracowników?
Przedsiębiorcy muszą ustalić liczbę zatrudnionych pracowników na 31 grudnia 2019 roku. Należy tu wziąć pod uwagę tych pracowników, którzy na ten dzień byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (z kodem 0110, 0111, 0125, 0126). Żeby ustalić, czy dany przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy, czy dla MŚP, należy zsumować liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, a nie poprzez sumowanie liczby osób. To oznacza, że jeśli pracodawca zatrudnia na przykład 16 osób, ale każdą na 0,5 etatu, to - w przeliczeniu na etaty - mówimy tu o zatrudnieniu 8 osób. W takim przypadku jest więc mikrofirmą. Jest jednak wyjątek od tej zasady! A stanowią go te przedsiębiorstwa, które na 31 grudnia 2019 roku zatrudniały zaledwie jedną osobę, w niepełnym wymiarze czasu pracy.