Tarcza Antykryzysowa 4.0
Tarcza Antykryzysowa 4.0
Tarcza Antykryzysowa 4.0 w drugiej połowie czerwca br. została podpisana przez Prezydenta RP. Jej głównym celem jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Ustawa, o której mowa, została utworzona przez Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z różnymi środowiskami - od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przez Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aż po Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza 4.0 - kluczowe rozwiązania
Tarcza 4.0 zawiera kilka najważniejszych rozwiązań. Po pierwsze, czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD. Po drugie, wsparcie budżetów samorządów. Po trzecie, ułatwienia dotyczące przeprowadzania przetargów. Po czwarte, dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm. Po piąte, wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu. Po szóste, wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19. I wreszcie po siódme, ułatwienia podatkowe (w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej).

Szczegóły dotyczące najważniejszych zmian w nowej ustawie
Przepisy antyprzejęciowe mają chronić polskie spółki przed wrogimi przejęciami w obliczu gorszej sytuacji gospodarczej, wynikającej z epidemii COVID-19. Z tego powodu wprowadzone zostały nowe zasady kontroli przejęć spółek. Zgodnie z nimi, transakcje nabycia co najmniej 20% udziałów będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia. Samorządy mogą liczyć m.in. na złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki, wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19. Pakiet przewiduje dla nich także uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. W obniżeniu kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także w poprawie ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego, mają pomóc na przykład: brak obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uzupełnienie przepisów dotyczących możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią COVID-19. Tarcza 4.0 zakłada również możliwość zaciągania kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Mają ją przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych. Rząd szacuje, że powinno to umożliwić wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych.