Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy
Świadczenie postojowe
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. To okazja do otrzymania środków finansowych, rekompensujących utratę przychodów. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość mają osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osoby, które korzystają z Ulgi na start, z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +) lub jeśli miały przestój w następstwie COVID-19.

Świadczenie postojowe - jaka jest jego wysokość?
Przedsiębiorcy mogą się starać o świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł. Kwota ta ma być rekompensatą utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Na kwotę w wysokości 2080 złotych może liczyć ktoś, kto rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 procent niższy od przychodu, który przedsiębiorca uzyskał w miesiącu poprzedzającym. Ważne jest też to, by nie miał on innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a także mieszkał na terytorium Polski i był obywatelem RP lub miał prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Świadczenie postojowe przysługuje także takiemu przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku, ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 roku. Z kolei świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych jest przyznawane przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnieni z opłacania podatku VAT, a także nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ważne również, by mieszkać na terytorium Polski, być obywatelem RP bądź mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie postojowe?
Żeby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi złożyć wniosek RSP-D. Należy go dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Taki wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce ZUS (obecnie stosowana jest opcja bezkontaktowa - wniosek należy wrzucić do skrzynki na dokumenty).  Chcąc otrzymać kolejne świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi złożyć nowy wniosek. Będzie on dostępny w maju 2020 roku, ponieważ o to świadczenie można się ubiegać ponownie - nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.