Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Świadczenie postojowe umowy cywilnoprawne
Osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną, a umowa ta nie doszła do skutku bądź nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą skorzystać z dopłaty. Przysługuje im świadczenie postojowe. W takim przypadku należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego) o świadczenie finansowe. Środki te będą rekompensatą za utratę przychodów.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?
Ze świadczenia postojowego może korzystać każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną i kto spełnia odpowiednie warunki. Brane są tu pod uwagę: umowa agencyjna, umowa zlecenia oraz każda inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło.

Świadczenie postojowe - na jakich zasadach można z niego skorzystać?
Ze świadczenia postojowego można skorzystać w kilku przypadkach. Po pierwsze, dotyczy to osób wykonujących umowę cywilnoprawną, która została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku. Po drugie, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 złotych (czyli mniej, niż 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Świadczenie postojowe przysługuje, jeśli przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Ważne też, by nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, a także mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP bądź mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Ponadto, żeby otrzymać świadczenie postojowe, nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia 2020 roku, a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020 r.

Co można zyskać?
Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymają środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Można otrzymać 2080 złotych (o ile suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 złotych ) - maksymalnie trzy razy. Wpłata jest przekazywana na wskazany rachunek bankowy.