Stawki podatku PIT
Stawki podatku PIT
Podstawą obliczenia podatku jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu (a nie od podatku).

Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: do kwoty 85.528 zł – 18% minus kwota zmniejszająca podatek; ponad kwotę 85.528 zł – 15.395,04 plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:
 • 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:
 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.
Według skali nie opodatkowuje się:
 • rozliczających się liniowo (19%),
 • rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe (19%),
 • zbywających nieruchomości i prawa pokrewne (19%),
 • uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (19%),
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (19%),
 • nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • oszczędzających na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby.