Sprzedaż wysyłkowa a limit zwolnienia z VAT
limit zwolnienia z VAT dla sprzedaży wysyłkowej
Przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT, jeśli przekroczy limit zwolnienia podmiotowego, musi zarejestrować swoją firmę dla celów podatku od towarów i usług. Rodzi to jednak pytania o sprzedaż wysyłkową. Jeśli masz wątpliwości? Przeczytaj poniższy artykuł.

Limit zwolnienia z VAT - gdzie szukać informacji?
Kwestię limitu zwolnienia z VAT reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U 2018.2174). Zgodnie z art. 113 ust. 1 tejże ustawy, od podatku zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży - łącznie, w poprzednim roku podatkowym - nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych (przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku; limit jest określony w wartości netto).

Kto może korzystać z limitu zwolnienia z VAT?
W związku z niską wartością obrotu, ze zwolnienia z naliczania podatku VAT mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, ale i ci, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Warto jednak zauważyć, że limit zwolnienia z VAT jest proporcjonalny. W przypadku firm, które dopiero rozpoczynają działalność, limit powinno się ustalić według następującego wzoru: (wartość limitu * ilość dni prowadzenia działalności jaka pozostała do końca roku) / ilość dni w roku.

Limit zwolnienia z VAT - czego tu nie wliczamy?
Po pierwsze, do limitu zwolnienia z VAT nie wlicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Po drugie, nie wlicza się tu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które przedmiotowo są zwolnione z podatku VAT. Po trzecie, limit zwolnienia z VAT nie obejmuje odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Warto jednak zauważyć, że w przypadku drugiego przykładu (odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług), są wyjątki. Dotyczą one transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 (m.in. usług udzielania kredytów), usług ubezpieczeniowych - o ile te czynności nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Limit zwolnienia z VAT a sprzedaż wysyłkowa
Wśród przedsiębiorców, zajmujących się sprzedażą wysyłkową, czyli tych, którzy mają na przykład sklep internetowy, wątpliwości wzbudza wspomniana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, a także sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. W związku z tym, że art. 113 ustawy o VAT nie odnosi się typowo do uwzględniania pobranych kwot na poczet dostawy, taki przypadek trzeba rozpatrzyć w szerszym kontekście. Konkretnie chodzi o to, czy sprzedawca pełni przedstawicielstwo do dokonania czynności prawnej w imieniu kupującego. Jeśli tak jest, to musi to zostać wyraźnie sformułowane i odbywać się na przykład poprzez akceptację regulaminu. Mało tego! Z analizy dotychczasowych interpretacji podatkowych wynika, że jeśli miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej jest terytorium Polski, to jej wartość należy wliczać do limitu obrotów zwolnienia podmiotowego. Mając jednak jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, warto wystąpić do dyrektora Izby Skarbowej. W razie potrzeby może on bowiem wydać indywidualną interpretację przepisów.