Sprzedaż udziałów bez podatku
Sprzedaż udziałów
Sprzedaż udziałów czy akcji spółek giełdowych jest objęta opodatkowaniem według stawki 19% od uzyskanego dochodu. Koszty uzyskania przychodu obliczane są w zależności od sposobu nabycia udziałów. Jeżeli udziałowiec nabył swoje akcje w spółce w sposób niepieniężny, wówczas należy oszacować wartość nominalną tych udziałów z dnia objęcia. W przypadku, gdy udziały zostały nabyte w sposób nominalny, kosztem uzyskania przychodu jest wartość finansowa nabycia udziałów.
Decydując się na sprzedaż udziałów należy dobrze przemyśleć sposób ich zbycia. Nie w każdym przypadku jest możliwe uniknięcie opłat podatkowych. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów pomiędzy zbywającym, a nabywcą skutkuje przeniesieniem praw i obowiązków, jakie wynikają z ich posiadania. Za zbycie udziałów uważa się nie tylko sprzedaż aktywów, ale również inne formy pieniężnej transakcji czy odpłatne umorzenie. Zbywający udziały zobowiązany jest do rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym PIT-38. W deklaracji musi wskazać osoby nabywające, które powinny uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Sprzedaż bezpodatkowa
Sprzedaż akcji objęta jest obowiązkiem podatkowym, który musi spełnić zbywający. Jeżeli jednak udziałowiec chce zbyć swoje aktywa nie płacąc podatku, może znaleźć osobę, która zakupi od niego udziały lub sprzedać udziały spółce na zasadzie tzw. „wymiany udziałów” lub w celu ich umorzenia. Zbycie udziałów spółce w celu ich umorzenia pozwala uniknąć kosztów podatkowych. Uzyskany w ten sposób przychód należy do szczególnej kategorii i jest uznawany za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Umorzenie udziałów skutkuje tym, iż spółka może udostępnić te akcje innemu nabywcy.

Zasada darowizny
W celu bezpodatkowego zbycia udziałów można zastosować zasadę darowizny. Darowizna od członków rodziny nie jest objęta podatkiem, a więc dotyczy ona również darowizny udziałów przed ich umorzeniem. Jednakże należy pamiętać o złożeniu odpowiedniego oświadczenia do Urzędu Skarbowego w terminie nie później niż 6 miesięcy. Strony nie muszą płacić żadnych podatków, gdyż są objęte przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Porozumienie umorzenia zbywający najpierw musi poprzedzić aktem darowizny na rzecz najbliższego członka rodziny np. małżonka czy dzieci. Dopiero osoba ta może dokonać sprzedaży udziałów. Wymiana udziałów dotyczy transakcji w spółkach kapitałowych oraz akcyjnych i decyduje o wysokości kosztów uzyskania przychodu także dla osób fizycznych. Podczas zbywania udziałów ze spółek kapitałowych stosowanie takiej procedury pozwoli znacznie obniżyć obciążenia podatkowe.
W myśl ustawy z dnia 1 maja 2004 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączone zostało pojęcie przychodów z otrzymanych udziałów w spółce zbywającej i nabywającej, której przedmiotem jest sprzedaż akcji jednej spółki kapitałowej na rzecz drugiej spółki kapitałowej. Tak wykonana transakcja wymiany udziałów nie posiada regulacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, co pozwala uznać wymianę udziałów za koszt uzyskania przychodu.