Sprzedaż bezrachunkowa / ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
Sprzedaż bezrachunkowa
Sprzedaż bezrachunkowa oraz ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - te dwa rodzaje dokumentów można bezpłatnie wygenerować w naszym serwisie. W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat sprzedaży bezrachunkowej.

Informacje podstawowe
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentowania sprzedaży, na podstawie czego wykazywany jest jego przychód. Formą potwierdzenia transakcji może być rachunek lub faktura. Jednak są sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi wystawiać takich dokumentów. Mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą bezrachunkową. Jak wówczas ewidencjonować takie transakcje?

Udokumentowaniem transakcji sprzedaży na rzecz osób prywatnych jest powszechnie znany paragon lub faktura. Stanowi on dowód dokonanego przez klienta zakupu. Istnieje jednak możliwość niewystawienia takich dokumentów jeżeli przedsiębiorca zwolniony jest z prowadzenia kasy fiskalnej. Trzeba pamiętać, że sprzedaż bezrachunkowa nie jest równoznaczna z brakiem obowiązku wykazania przez przedsiębiorcę przychodu. Służy temu ewidencja sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż bezrachunkowa – co to jest?
Sprzedaż bezrachunkowa to transakcja sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a sprzedający nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej. Klient w tym przypadku nie otrzymuje potwierdzenia dokonanej transakcji w postaci paragonu czy faktury.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej, a VAT
Niewystawianie dokumentów potwierdzających sprzedaż nie zwalnia przedsiębiorcy z prowadzenia wykazu takich transakcji w księdze przychodów i rozchodów. Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej obowiązuje zarówno czynnych podatników VAT jak i podmioty z tego zwolnione. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT i prowadzenia kasy fiskalnej mogą każdego dnia wystawiać i księgować dowody wewnętrzne w księdze przychodów i rozchodów. Dowód wewnętrzny powinien być wystawiony na koniec dnia, w którym sprzedaż nieudokumentowana miała miejsce, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Można również prowadzić ewidencję sprzedaży i co miesiąc ją księgować. Należy wówczas podsumować na koniec miesiąca wszystkie uzyskane w danym okresie przychody i zapisać je w księdze przychodów i rozchodów. Ważne, by wpis znalazł się w księdze nie później niż do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tzw. nievatowcy mają zatem do wyboru jedną z dwóch możliwości na dokumentowanie sprzedaży bez wystawiania rachunku czy paragonu. W przypadku firm będących czynnymi podatnikami VAT wygląda to dużo prościej, gdyż przedsiębiorcy nie muszą prowadzić osobnej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Transakcje ujmowane są w rejestrze sprzedaży VAT, a następnie wartość przepisywana jest do księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – co powinna zawierać?
Według zaleceń ewidencja powinna mieć formę broszury z kolejno ponumerowanymi kartami. Elementami niezbędnymi, które muszą znaleźć się w ewidencji są numer wpisu, data uzyskania przychodu, kwota przychodu, a także informacja co jest przedmiotem sprzedaży. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać ewidencji do urzędu skarbowego, jednakże w każdej chwili urzędnicy mają prawo skontrolować poprawność jej prowadzenia.