Składki ZUS za okres choroby przedsiębiorcy
Składki ZUS okres choroby
Jesteś przedsiębiorcą? Masz prawo do zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mało tego! Za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim, możesz obniżyć podstawę wymiaru składek. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, sama za siebie opłaca przede wszystkim ubezpieczenia społeczne - obowiązkowo są to: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Do tego dochodzą jeszcze Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a także ubezpieczenie zdrowotne. W oparciu o to choroba przedsiębiorcy może się stać podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca opłaca składki – w jakim wymiarze?
Jeśli osoba, która prowadzi działalność, nie ma zapewnionego (z innego źródła) ubezpieczenia społecznego, to sama opłaca wyżej wymienione składki. Opłaty te są pobierane za każdy miesiąc. Ich wysokość zależy od kwoty, zadeklarowanej w ZUS. Podstawa, dotycząca ubezpieczenia społecznego, nie może być niższa, niż 60% przeciętnego, prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, przyjętego do wyliczenia limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w skali roku. Nie może też być niższa, niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 2 lata (licząc od tego dnia, w którym przedsiębiorca zaczął prowadzić działalność), jeśli korzysta z ulgi dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to podstawą składki jest 75% przeciętnego wynagrodzenia. Dokładna kwota, jaką należy zapłacić, zostanie podana końcem stycznia 2022 roku.

Jesteś chory? Możesz otrzymać zasiłek chorobowy!
Przedsiębiorca, który otrzyma zwolnienie lekarskie, może skorzystać z zasiłku chorobowego z ZUS. Jednak żeby tak się stało, konieczne jest regularne opłacanie składki (a ta, przypomnijmy: jest w tym przypadku dobrowolna). Termin uiszczenia opłaty mija w tym przypadku 10. dnia każdego miesiąca.

Kiedy nie musisz płacić pełnej składki?
Choroba (i wiążąca się z nią niezdolność do wykonywania pracy), a także wystawione zwolnienie lekarskie, nie gwarantują braku konieczności opłacania składek w pełnej wysokości. Jednak warto pamiętać, że możliwe, pod pewnymi warunkami, jest obniżenie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne (i ewentualnie na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy). Niemożliwe jest za to obniżenie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (bo to składka miesięczna i niepodzielna). Podstawa wymiaru składek ZUS może być (w danym miesiącu kalendarzowym) obniżona od obowiązującego przedsiębiorcę minimum zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy systemowej. Może się tak stać w odniesieniu do miesiąca, „w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca”. Wówczas kwotę najniższej podstawy wymiaru składek obniża się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby dni kalendarzowych tego miesiąca oraz pomnożenie ich przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Warto zwrócić uwagę na to, że otrzymanej w wyniku dzielenia liczby nie należy zaokrąglać. Należy go pomnożyć w całości (bez względu na liczbę miejsc po przecinku). Zaokrąglenie otrzymanego wyniku (do trzeciego miejsca po przecinku i w górę, do pełnych groszy) jest możliwe dopiero po wykonaniu całego działania. Zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy systemowej, przedsiębiorca może również proporcjonalnie zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku niezdolności do pracy, która trwała przez część miesiąca. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, kiedy z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (wynikające np. z ubezpieczenia chorobowego).