Składki ZUS 2019
Składki ZUS 2019
Od nowego roku część pracodawców czekają zmiany związane z odprowadzaniem składek ZUS. To dobra wiadomość głównie dla małych przedsiębiorstw, których dalsze funkcjonowanie na rynku stało pod znakiem zapytania przez wysokie opłaty na ubezpieczenie społeczne. Wchodzący w życie 1 stycznia 2019 roku projekt wprowadza zasadę zależności składki ZUS od uzyskanego przychodu. Zmiany dotyczą najmniejszych na rynku podmiotów, których przychody nie są duże. Od nowego roku przedsiębiorcy ci będą płacić składki ZUS adekwatnie do ich dochodu, co zniweluje czasem naprawdę wysokie dysproporcje między tym co firma zarabia, a tym co musi odprowadzić do ZUS. Nowe przepisy zostały ujęte w "Ustawie z 20 lipca 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę". Zmiany to ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców, którzy nie uzyskują wysokich przychodów. Wprowadzane rozwiązanie ma na celu odciążenie ich budżetu, poprawienie kondycji finansowej i rozwój firmy. Ma to także zachęcić młode osoby do zakładania własnej działalności.

Nowe składki – dla kogo?
Z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli rocznego limitu przychodu odpowiadającemu 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Co za tym idzie, roczny przychód w 2018 roku dla takiego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 63 000 zł. Co ważne ten sposób naliczania składek obowiązywać będzie tyko przez trzy lata w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwa, których przychód roczny będzie wyższy, obowiązywać będą dotychczasowe zasady.

Jak obliczyć składki?
Przedsiębiorcy korzystający z nowych reguł sami będą ustalać wysokość odprowadzanych przez siebie składek ZUS. Do tego potrzebne będzie określenie dwóch wartości tj. przeciętny miesięczny przychód oraz współczynnik za dany rok kalendarzowy.
By uzyskać wartość pierwszego wskaźnika należy roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w ubiegłym roku kalendarzowym podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzona była takowa działalność, a następnie pomnożyć otrzymaną liczbę przez 30. By ustalić inne wynosi współczynnik za dany rok kalendarzowy należy prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok podzielić przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu w konkretnym roku i pomnożyć to przez 0,24.

Kogo nie dotyczą zmiany?
Zmianom nie ulegną zasady związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Składki ZUS od przychodu nie będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku kalendarzowym płacili zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS. Ważnymi obostrzeniami warunkującymi możliwość korzystania z nowych regulacji jest także to, że przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, a ponadto w poprzednim roku kalendarzowym firma musi być prowadzona przez co najmniej 60 dni.

Wysokość składek ZUS w 2019 roku
Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2019 roku za miesiące styczeń – grudzień 2019 r.
 • Składka emerytalna w 2019 to 558,08 zł;
 • Składka zdrowotna w 2019 to (informacja niebawem);
 • Składka rentowa w 2019 to 228,72 zł;
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2019 to 70,05 zł;
 • Składka wypadkowa w 2019 to 47,75 zł;
 • Składka na Fundusz Pracy w 2019 to 70,05 zł.
Ile łącznie na ZUS od nowego roku?
Łącznie składki ZUS na 2019 rok wyniosą 974,65 zł bez składki zdrowotnej. To o 65,89 zł więcej w stosunku do roku 2018. Jeśli składka zdrowotna pozostanie bez zmian (319,94 zł), przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc odprowadzać do ZUS łącznie 1 294,59 zł. Wysokość składki zdrowotnej zostanie podana w styczniu 2019 roku.

Składki ZUS w 2019 dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę
Najniższa podstawa składek na Mały ZUS w 2019 nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok, czyli:
 • Niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.);
 • Wyższa niż 2.859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Termin płacenia składek ZUS 2019
Płatnik składek ZUS opłaca w poniższych terminach składki na ZUS w 2019 roku oraz przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA):
 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie;
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.
Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.