Skarbówka może odebrać prawo do 0% stawki VAT
Skarbówka może odebrać
Skarbówka może odebrać prawo do 0% stawki VAT przy braku lub opóźnieniu w VAT-UE w ramach WDT! Podatnicy, którzy w ogóle nie złożą informacji podsumowującej VAT-UE albo nie dokonają tego w terminie, muszą się liczyć z konsekwencjami. Mowa o comiesięcznej deklaracji, którą należy dostarczyć do 25. dnia miesiąca. Niedopełnienie tych formalności wiąże się z odebraniem przez Urząd Skarbowy prawa do stosowania 0% stawki VAT przy WDT.

Czym jest WDT?
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce, a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w innych państwach UE. W transakcjach dokonywanych między podatnikami VAT z różnych państw członkowskich nie występują już pojęcia eksportu i importu. Te terminy zostały zastąpione pojęciami wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia.
WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, obejmuje sprzedaż i wywóz towaru do innego kraju Unii Europejskiej. Dotyczy ona transakcji sprzedaży, na podstawie której towar jest wywożony do innego państwa UE oraz przemieszczania towarów własnych podatnika do innych krajów UE, w których prowadzi on działalność gospodarczą. Co ważne, WDT nie obejmuje dostawy towarów (z wyjątkiem nowych środków transportu) dokonywanej przez tzw. nievatowców.

0% stawka VAT - kiedy obowiązuje?
WDT jest opodatkowana stawką 0%. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów. Stawka 0% VAT obowiązuje m.in. w przypadku, jeśli dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, który posiada status podatnika VAT w innym państwie członkowskim UE. Dzieje się tak również wtedy, kiedy towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium Polski do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim. Innym warunkiem jest konieczność posiadania przez podatnika dowodu, określonego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, potwierdzającego wywiezienie towarów z Polski.

Nowelizacja dotycząca VAT-UE
Aktualizację przepisów przyniosła Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadziła m.in. zmiany dotyczące WDT. Obowiązuje od 1 lipca br. Nowe regulacje wiążą się z obowiązkiem składania przez podatników zbiorczej informacji VAT-UE o WDT dokonanych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. Dzieje się to w cyklu comiesięcznym. Na złożenie VAT-UE podatnik ma czas do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT. To oznacza, że w sytuacji, kiedy podatnik nie złoży informacji podsumowującej VAT-UE albo kiedy się z tym spóźni, powinien się liczyć z odebraniem mu prawa do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych, ujętych w informacji VAT-UE złożonej po terminie lub do wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych, które miały być ujęte w informacji VAT-UE, która nie została przez podatnika złożona za określony miesiąc. Co ważne, ustawodawca zakłada w takiej sytuacji, że podatnik wyjaśni na piśmie "uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego". Należy to zrobić "należycie", zgodnie z regulacjami z art. 42 ust. 1a ustawy o VAT.
RODO