Rok podatkowy a kalendarzowy – jak odróżnić?
Rok kalendarzowy i rok podatkowy to dwie znane i często mylone pojęcia. Bardzo często można spotkać się ze zdaniem, że pojęcia te są zamienne i znaczą to samo. Nic bardziej mylnego. W tym artykule postaramy się opisać czym różni się rok podatkowy od roku kalendarzowego.

Ordynacja podatkowa mówi, że dla osoby fizycznej i prawnej rok podatkowy tok rok kalendarzowy i zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia trwając 12 miesięcy, chyba że ustawa podatkowa będzie twierdzić inaczej.

Osoba prawna może sama określić swój rok podatkowy jeśli uwzględni go w statucie spółki, umowie spółki lub w innym dokumencie, który odpowiednio reguluje zasady ustrojowe innych podatników. Osoba prawna następnie musi zawiadomić o swojej decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie maksymalnie do 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Pamiętajmy przy ty, że rok podatkowy musi trwać pełne 12 miesięcy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posiada zastrzeżenia mówiące, którzy podacnicy nie mogą uznać roku podatkowego za rok kalendarzowy. Opisano te przypadki w artykule 8.1 ustępy kolejno 2.2a, 3 i 6 ustawy o CIT:
  • W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.
  • W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.
  • W razie zmiany roku podatkowego. Za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
  • Pamiętajmy, że okres, w którym rozliczamy podatki ma istotne znaczenie albowiem wpływa na obliczenie wysokości dochody lub straty. Wpływa również na wysokość podatku należnego do zapłaty. Podstawową zasadą prawa podatkowego jest to, że opodatkowaniu może podlegać tylko dochód uzyskany w określonym czasie.