Rachunek do umowy o dzieło
umowa o dzieło online
Nawiązanie współpracy z określonym podmiotem wiąże się z jej sformalizowaniem w postaci umowy. Istnieje wiele rodzajów umów, w zależności od tego co jest jej przedmiotem. Gdy w grę wchodzą wartości niematerialne lub własność intelektualna stosuje się umowę o dzieło, której rezultatem jest stworzenie, jak sama nazwa wskazuje, określonego dzieła. Zaś rozliczenie następuje w formie wystawionego przez wykonawcę rachunku. 

Zacznijmy od kilku podstawowych informacji na temat tej formy współpracy. Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której stronami są zamawiający i wykonawca, a przedmiotem wytworzenie konkretnego dzieła.

Rachunek do umowy o dzieło to podsumowanie kosztów wykonanego zlecenia i podstawa by ubiegać się o należytą zapłatę. Co powinien zawierać rachunek? Przede wszystkim najważniejsze dane, czyli imię i nazwisko zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz ich adresy, datę wystawienia i numer rachunku, rodzaj i ilość wykonanego dzieła oraz kwotę jaką należy wypłacić. 

Do rachunku często załączany jest protokół zdawczo-odbiorczy. To dokument księgowy potwierdzający wykonanie dzieła zgodnie z zamówieniem i jego odbiór przez zamawiającego. Podpisanie protokołu jest podstawą do wystawienia rachunku i wyrównania wynagrodzenia.

Kiedy należy wystawić rachunek?
Jeżeli umowa precyzuje, że zleceniodawca chce otrzymać rachunek od wykonawcy, wówczas dokument należy wystawić do 7 dni od dnia wykonania i przekazania dzieła. Jeżeli umowa nie zawiera zapisu o rachunku, a przedsiębiorca tego wymaga, wykonawca ma czas na jego wystawienie do 7 dni od momentu zgłoszenia żądania od przedsiębiorcy. Jednak należy mieć na uwadze, że nie powinno to nastąpić później niż 3 miesiące od dnia zrealizowania dzieła. 

To podatnik wystawia rachunek do umowy o dzieło. Powinien być on sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Stosowaną cały czas praktyką jest podpisywanie rachunków, mimo, że nie ma takiego obowiązku. Jest to jednak dodatkowa forma poświadczenia o wypłaconym wynagrodzeniu, jak i również dokument poświadczający szczegóły dotyczące zlecenia.

Jeżeli oryginał rachunku uległ zniszczeniu należy wystawić go ponownie pamiętając o umieszczeniu na nim sformułowania "Duplikat" i dacie ponownego wystawienia. Dopuszczalną wersją jest także przesyłanie dokumentów w tym rachunków w wersji elektronicznej.

Koszty uzyskania przychodu
W zależności od tego czy umowa przenosi prawa autorskie czy nie stosuje się 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów. 50% obowiązuje:
  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów, wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami;
  • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
  • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.
Z kolei 20% kosztów uzyskania przychodów stosuje się do umów, które nie przenoszą praw autorskich.