Przedstawiciel podatkowy
Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością załatwiania szeregu formalności. W dopilnowaniu części z nich może pomóc przedstawiciel podatkowy. Kiedy warto z nim współpracować i kiedy jest to absolutnie konieczne? Szczegółów dowiesz się z tego artykułu.

Już na wstępnie zaznaczmy: w tym przypadku mówimy do wsparciu przedsiębiorców w sprawach celnych, VAT oraz akcyzy.

Współpraca z przedstawicielem podatkowym VAT
Kiedy warto współpracować z przedstawicielem podatkowym? Swojego przedstawiciela podatkowego musi mieć zagraniczna firma, która nie posiada swojej siedziby na obszarze Unii Europejskiej, ale na przykład sprzedaje towary na terenie Polski. Z kolei obowiązek ten nie dotyczy firm z innych państw członkowskich UE – one mogą, ale nie muszą mieć takiego przedstawiciela.

Wśród zadań przedstawiciela podatkowego jest przede wszystkim rozliczanie podatku za reprezentowany przez niego podmiot zagraniczny, a także wykonywanie innych czynności, do których został upoważniony (może to być na przykład reprezentowanie przedsiębiorstwa w czasie kontroli podatkowej).

Taką rolę może pełnić firma zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, której siedziba jest zlokalizowana w Polsce. Przedsiębiorstwo musi być uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego. Ponadto firma lub – w przypadku spółek handlowych i cywilnych – jej wspólnicy, nie powinny zalegać z wpłatami podatków za ostatnie dwa lata.

Współpraca z przedstawicielem podatkowym w sprawach celnych
Do grona przedstawicieli podatkowych można zaliczyć również agencję celną, która zajmuje się wykonywaniem odprawy celnej. Należy tu jednak zaznaczyć, że taka agencja – kiedy uczestniczy w owych czynnościach – nie tylko reprezentuje i zastępuje importera z zagranicy, ale i rozlicza za niego podatek VAT. Co ważne, zagraniczny importer może uniknąć zapłaty tego podatku w Polsce, jeśli po odprawie celnej towar pozostanie na terenie Unii Europejskiej, ale trafi do innego kraju członkowskiego.

Żeby agencja celna mogła pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego, musi być zarejestrowana w Polsce i posiadać polski numer VAT-UE, a także analogiczny numer swojego mocodawcy, nadany mu w innym państwie należącym do Unii Europejskiej.

Kiedy współpracować z przedstawicielem podatkowym w sprawach akcyzy?
Z przedstawicielem podatkowym musi współpracować również zagraniczna firma, która sprzedaje w Polsce osobom fizycznym alkohol i papierosy. Chodzi tu o wyroby akcyzowe, które sprowadzane są do naszego kraju z innych państw członkowskich UE. Wtedy mówimy o przedstawicielu podatkowym w akcyzie, którym może zostać firma będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, nie mająca zaległości finansowych (m.in. z tytułu cła oraz składek na ubezpieczenia społeczne) i wobec której nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe bądź likwidacyjne.

Przedsiębiorstwo takie musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe, a jego działalnością mogą kierować jedynie osoby, które nigdy nie były skazane za przestępstwa skarbowe czy te przeciwko mieniu wiarygodności dokumentów, a także obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Zadaniem przedstawiciela podatkowego w sprawach akcyzy jest obliczenie, a następnie także deklarowanie i zapłacenie w naszym kraju podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów w imieniu zagranicznego sprzedawcy. Do obowiązków przedstawiciela należy również składanie deklaracji podatkowych do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.